FINANSU KOEFICIENTI

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

grāmatvedība un finanses

 
Pastāvīgais darbs
uzņēmuma finanšu pārvaldībā


 

  

Autors:  

Dzintars Spodris

Kurss:
2.V2


Jēkabpils, 2004.


FINANSU KOEFICIENTI

1. Likviditātes rādītāji - raksturo uzņēmuma spēju atmaksāt īstermiņa saistības (īstermiņa kreditori). Informācija par likviditāti ir ļoti svarīga, jo maksātnespēja var izraisīt uzņēmuma darbības pārtraukšanu – bankrotu. Rentabls uzņēmums parasti ir maksātspējīgs, jo tam ir pieejami pietiekami kredīta resursi. Īstermiņa saistību dzēšanai parasti izmanto apgrozāmos līdzekļus (bilances aktīvs).Apgrozāmo līdzekļu posteņus likviditātes vērtēšanas gaitā iedala grupās: - likvīdie;- mazāk likvīdie. Par likvīdiem sauc tos aktīvus, kuri jau ir naudas veidā, un tos, kurus var pārvērst naudā (īstermiņa prasības, gatavie izstrādājumi, kam ir pieprasījums).

FORMULAS:
                        Kopējā likviditāte = apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības
Starpseguma likviditāte = apgrozāmie līdzekļi – (krājumi+nākamo gadu izmaksas) / īstermiņa saistības
Absolūtā likviditāte = naudas līdzekļi kasē un bankā / īstermiņa saistības
Tīrie apgrozāmie aktīvi = apgrozāmie līdzekļi – īstermiņa saistības


Koeficients
2002.gads
2001.gads
2000.gads
Kopējā likviditāte
Starpseguma likviditāte
Absolūtā likviditāte
Tīrie apgrozāmie aktīvi


Secinājumi:
No dotajiem rezultātiem var izdarīt secinājumu, ka uzņēmums ir pietiekoši likvīds, lai savu darbību varētu turpināt un nepieciešamības gadījumā segt savas saistības. Dotā rādītāji liecina arī par to, ka 2002.gadā uzņēmums ir ieguldījis lielus līdzekļus savos apgrozāmajos līdzekļos.


2. Rentabilitātes rādītāji uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāji, tie raksturo uzņēmuma ienesīgumu. Rentabilitāti vienmēr izsaka procentos.

FORMULAS:

Kopējā rentabilitāte(%) = peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem / aktīvi*100%
Aktīvu rentabilitāte(%) = peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem / aktīvu vidējā vērtība*100%
Operatīvās darbības rentabilitāte(%) = peļņas vai zaudējumi pirms nodokļiem /neto apgrozījums *100%
Bruto peļņas rentabilitāte(%)=bruto peļņa / neto apgrozījums *100%
Realizācijas rentabilitāte(%) = pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem / neto apgrozījums * 100%
Pašu kapitāla rentabilitāte(%) = gada tīrā peļņa / pašu kapitāla gada vidējā summa * 100%
Kapitāla rentabilitāte(%) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem+samaksātie% / visa kapitāla gada vidējā summa *100%

Rādītājs
2002.gads
2001.gads
2000.gads
Kopējā rentabilitāte(%)
Aktīvu rentabilitāte(%)
nevar aprēķināt
Operatīvās darbības rentabilitāte(%)
Bruto peļņas rentabilitāte(%)
Realizācijas rentabilitāte(%)
Pašu kapitāla rentabilitāte(%)
nevar aprēķināt
Kapitāla rentabilitāte(%)
nevar aprēķināt


Secinājumi:
Dotajam uzņēmuma finansiālās darbības efektivitāte gadu no gada ir mainīga – ļoti veiksmīgs uzņēmumam ir bijis 2001.gads, taču 2002.gadā visos rādītājos vērojams būtisks kritums, kas liecina par uzņēmuma finansiālās darbības nestabilitāti un nepietiekošu finanšu resursu plānošanu un pārvaldību.3. Maksātspējas rādītāji – atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Ja aizņemto līdzekļu, un tātad arī maksājumu procentu summas ir pārāk lielas, uzņēmumam var draudēt bankrots.

FORMULAS:

Saistību īpatsvars bilancē = saistības / bilances kopsumma
Finansu neatkarības koeficients = pašu kapitāls / bilances kopsumma
Aizņemtā kapitāla koeficients = saistības / pašu kapitāls

Koeficients
2002.gads
2001.gads
2000.gads
Saistību īpatsvars bilancē
Finansu neatkarības koeficients
Aizņemtā kapitāla koeficients

Secinājumi:
Dotajam uzņēmumam maksātspējas rādītāji gadu no gada būtiski svārstās un 2002.gadā ir pat ļoti kritiskā līmenī, kas liecina par to, ka uzņēmums savu darbību plāno nevis izmantojot pašu resursus, bet gan aizņemto kapitālu.


4.Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji – liecina par to, cik intensīvi uzņēmums izmanto savus aktīvus. Šie rādītāji dod iespēju spriest par to, vai ieguldījumi uzņēmumā nav par lielu vai mazu.

FORMULAS:

Krājumu aprites koeficients = pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas / vidējā krājumu summa
Visu aktīvu aprites koeficients = neto apgrozījums / aktīvu kopsumma

Koeficients
2002.gads
2001.gads
2000.gads
Krājumu aprites koeficients
---
Visu aktīvu aprites koeficients


Secinājumi:
Uzņēmumam līdzekļu aprites koeficients ir pārāk zems, kas norāda uz to, ka uzņēmums sev esošos līdzekļus neizmato pietiekoši efektīvi, kā sekas ir arī uzņēmuma zemā rentabilitāte un maksātspēja.BILANCES HORIZONTĀLĀ ANALĪZE

Par horizontālo analīzi sauc tādu analīzi, kas pamatojas uz t.s. bilances zelta likumiem. Izšķir trīs bilances zelta likumus:

Pirmais likums. Ilgtermiņa ieguldījumi jāsedz ar pašu kapitālu, t.i., ar pašu kapitālu jāfinansē ilgtermiņa ieguldījumi.

FORMULA:
Pašu kapitāls - ilgtermiņa ieguldījumi = Novirze

Pašu kapitāls ir uzņēmuma rīcībā uz neierobežotu laiku, tāpēc ar to ir jāfinansē ilgtermiņa ieguldījumi. Tā nav kādas institūcijas noteikta prasība, bet gan īpašuma racionālas finansēšanas ieteikums.

Otrais likums. Ilgtermiņa ieguldījumi jāsedz ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām. Ilgtermiņa saistības ir jādzēš pēc viena gada un ilgāk, tāpēc tās var izmantot ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai.

FORMULA:
 (Pašu kapitāls + ilgtermiņa saistības) – ilgtermiņa ieguldījumi = Novirze

        Trešais likums. Apgrozāmie līdzekļi jāsedz ar īstermiņa saistībām.

FORMULA:
Īstermiņa saistības – Apgrozāmie līdzekļi = Novirze


Bilances zelta likums
Aprēķina / Novirze
2002.gads
2001.gads
2000.gads
Pirmais likums
93390-286126=
-192736
151928-159954=
-8026
53838-173149=
-119311
Otrais likums
93390+221737-286126= 29001
151928+72193-159954= 64167
53838+127494-173149= 8183
Trešais likums
139033-167929=
-28896
97189-89036= 8153
144509-25198= 119311


Secinājumi:

Pēc manām domām iegūtajiem rezultātiem ir pārāk lielas novirzes, lai varētu teikt, ka bilances zelta likumi izpildās. Tādēļ es uzskatu, ka uzņēmums savus finansu resursus neiegulda atbilstoši bilances zelta likuma formulām.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru