Grāmatvedības datorprogrammu lietošanu reglamentējošie normatīvie akti

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

grāmatvedība un finanses

 
Grāmatvedības datorprogrammu lietošanu reglamentējošie normatīvie akti


Referāts grāmatvedībā

 

  
Jēkabpils, 2004.


SatursIevads


Latvijas datorprogrammu tirgus ir ļoti plašs un arī grāmatvedības datorprogrammu tirgus ir ļoti piesātināts, kā liecina mani novērojumi kārtojot grāmatvedību vienam datortehnikas un biroja tehnikas tirdzniecības un apkalpošanas uzņēmuma Jēkabpils uzņēmumos visplašāk pielietotā grāmatvedības datorprogramma ir Tildes Jumis, kurai diezgan attāli seko Fortech izstrādātā datorprogramma UVIS, kas paredzēta vidējiem uzņēmumiem. Bet cik daudzi uzņēmumi izmanto nelicencētu datorprogrammu? Uz to precīzi nespēj atbildēt neviens, bet statistika liecina, ka Latvijā ir nelicencētas 57% pielietoto datorprogrammu. Savā darbā es vēlos noskaidrot to kādai ir jābūt grāmatvedības datorprogrammai ar kuru tiek nodrošināta grāmatvedības uzskaite uzņēmumā.Tiesiskā vide


Tikai kopš 2003.gada oktobra Latvijā tiek reglamentēta datorprogrammu lietošana grāmatvedības uzskaitē, šī tiesiskā vide tika sakārtota ar brīdi, kad LR Ministru kabinets 2003.gada 21.oktobrī pieņēma noteikumus Nr. 585 (“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. Grāmatvedības datorprogrammām šajos noteikumos ir atvēlēta atsevišķa nodaļa. Šajos MK noteikumus ir atrunāts konkrēti kādai jābūt grāmatvedības datorprogrammai ar kuru tiek kārtoti grāmatvedības reģistri.

II. Grāmatvedības datorprogrammas
36. Ja grāmatvedības reģistrus kārto tikai elektroniski, grāmatvedības datorprogrammai (grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūrai) jābūt tādai, lai nodrošinātu:
36.1. ierakstu reģistra (system log) informācijas saglabāšanu par katru iegrāmatojumu vai iegrāmatojuma labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī iegrāmatojuma veicēju;
36.2. grāmatvedības (grāmatvedības informācijas datorsistēmu) datu ierakstīšanu formātos MS Excel, dBase/FoxPro, Text Report files, Flat files vai ODBC data sources normatīvajos aktos paredzētās revīzijas (audita) vai pārbaudes veikšanai — lai būtu iespējams pēc dažādiem kritērijiem atlasīt ierakstus un iegrāmatojumus, izsekot saimnieciskajiem darījumiem un pārliecināties par grāmatvedības sniegtās informācijas patiesumu;
36.3. iespēju elektroniski sagatavotos attaisnojuma dokumentus un grāmatvedības reģistrus atlasīt ilgstošai vai pastāvīgai glabāšanai, ierakstīt attiecīgajos informācijas nesējos un uzglabāt Elektronisko dokumentu likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos elektronisko dokumentu glabāšanas noteikumos noteiktajā kārtībā, saglabājot to satura autentiskumu un salasāmību likumā “Par grāmatvedību” noteiktajā glabāšanas laikā;
36.4. elektroniski sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra datu attēlu un izdruku;
36.5. elektroniski sagatavoto attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru rezerves kopēšanu.
37. Grāmatvedības reģistru kārtošanai lieto tikai tādu grāmatvedības datorprogrammu, kuras izmantošanas tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu apliecina attiecīga licence vai licences līgums.
38. Uzņēmuma vadītājs var patstāvīgi izvēlēties grāmatvedības datorprogrammu (grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūru), ņemot vērā konkrētā uzņēmuma darbībai vēlamās vai nepieciešamās funkcionālās, tehniskās un datu drošības prasības, izņemot gadījumus, ja konkrētas datorprogrammas lietošanu vai izvirzāmās prasības reglamentē konkrēts normatīvais akts.
39. Ja speciālajos likumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, uzņēmuma vadītājs nosaka vispārīgos grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumus un grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības uzņēmumā, kā arī nodrošina minēto noteikumu un prasību ievērošanas kontroli.
40. Personai, kas veic normatīvajos aktos paredzēto revīziju (auditu) vai pārbaudi, ir tiesības iepazīties ar uzņēmuma rīcībā esošo izmantojamās grāmatvedības datorprogrammas lietotāja dokumentāciju, kā arī ar informāciju par kodiem, saīsinājumiem, apzīmējumiem vai citām zīmēm, kuras izmanto grāmatvedības datorprogrammā grāmatvedības reģistru kārtošanai.”
(no MK noteikumiem Nr.585 no 21.10.2003)

Kā nosaka šie noteikumi grāmatvedības datorprogrammai jānodrošina informācijas saglabāšana par katru tajā veikto ierakstu, ir jāveic datu glabāšana konkrētos datu bāzes formātos, ir jānodrošina ilgstoša reģistru glabāšana, kā arī reģistru un attaisnojuma dokumentu izdruka un pats svarīgākais ir tas, ka šie noteikumi konkrēti reglamentē to, ka uzņēmums grāmatvedības reģistru kārtošanai drīkst lietot tikai tādu grāmatvedības datorprogrammu, kuru saskaņā ar Autortiesību likumu uzņēmumam ir tiesības lietot, tātad tai ir jābūt licencētai.

II nodaļa
Aizsargājamie un neaizsargājamie darbi
4.pants. Aizsargājamie darbi
Autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi:
1) literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi)  (..)

IV nodaļa
Autora tiesības
14.pants. Autora personiskās tiesības
(2) Datorprogrammas autoram attiecībā uz datorprogrammas izmantošanu ir šādas izņēmuma tiesības:
1) izplatīt datorprogrammu;
2) padarīt datorprogrammu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tai var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā;
3) iznomāt, izīrēt un publiski patapināt datorprogrammu;
4) īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt datorprogrammu (ciktāl datorprogrammas ielādēšana, demonstrēšana, izmantošana, pārraidīšana vai glabāšana prasa to reproducēt, ja šādu darbību rakstveidā atļauj tiesību subjekts);
5) tulkot, adaptēt un jebkādi citādi pārveidot datorprogrammu un reproducēt šādi iegūtos rezultātus (ciktāl tas nav pretrunā ar tās personas tiesībām, kura pārveido datorprogrammu). (..)
(no LR Autortiesību likuma)

Šis likums nosaka to kādi darbi tiek un kādi netiek aizsargāti ar šo likumu, kā arī kādas ir autora personiskās tiesības uz darbu. Kā redzams izvilkumā no iepriekšminētā likuma datorprogrammas ir ar autortiesību likumu aizsargājams darbs un vienīgi autoram ir tiesības izplatīt datorprogrammu, padarīt to pieejamu sabiedrībai un citādi rīkoties ar savu darbu.
Ja uzņēmums kārto grāmatvedību ar grāmatvedības programmu, kuru tai nav tiesības lietot uzņēmumam var iestāties administratīvā vai atkārtota pārkāpuma gadījumā arī kriminālatbildība saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu vai attiecīgi LR Krimināllikumu. Šie normatīvie akti nosaka sekojošu atbildību:

„155.8 pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem.
Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, —
uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus.”
(no LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa)

„148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana.
(1) Par autortiesību tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta, pārkāpjot autora tiesības uz darba izmantošanu, vai par blakustiesību tīšu pārkāpšanu —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par autorības vai autortiesību piesavināšanos vai līdzautorības uzspiešanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(4) Par piespiešanu ar vardarbību vai tās draudiem, vai ar šantāžu atteikties no autorības vai par līdzautorības uzspiešanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
149.pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem.
(1) Par autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu atkārtoti gada laikā, ja tie publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto objektu nelikumīgu realizāciju, kā arī par citādu materiāla labuma gūšanu, izmantojot šos objektus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”
 (no LR Krimināllikuma)


Secinājumi


Kā mēs varam secināt no šajā darbā rakstītā uzņēmuma vadītājs var pats izvēlēties vai ieguldīt naudu grāmatvedības un cita rakstura datorprogrammā tērējot par to vairākus simtus vai pat tūkstošus latu vai arī kārtot grāmatvedību ar roku.
Daudzi uzņēmumi savos datoros izmantot nelicencētu datorprogrammu jeb tādu kuru tiem nav tiesības lietot, daudzi no šiem cilvēkiem pat neapzinājas iespējamās sekas no savas rīcības un gandrīz neviens no viņiem nav iedomājies par kādu lētāku vai pat bezmaksas risinājumu savu problēmu risināšanai.
Sava darba nobeigumā vēlos izteikt priekšlikumu to uzņēmumu vadītājiem kuri savos datoros izmanto nelicencētu datorprogrammu – pastāv vairākas iespējas kā neieguldot lielus līdzekļus uzņēmums savos datoros var izmantot pilnīgi licencētu datorprogrammu, tai skaitā arī programmatūru grāmatvedības uzskaitei. Šiem uzņēmumiem vajadzētu padomāt par tādām iespējām, jo ikviena grāmatvedības datorprogramma savās izdrukās uzrāda arī savu nosaukumu un Valsts ieņēmumu dienests ikvienā tematiskajā pārbaudē var uzdot jautājumu kādu datorprogrammu jūs izmantojiet reģistru kārtošanai.Izmantotā literatūra


1. BSA mājas lapa // http://www.bsa.lv/
2. LR normatīvie akti // http://www.likumi.lv/


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru