Grāmatvedības iekšējās kontroles nepieciešamība uzņēmumā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

grāmatvedība un finanses

 

Grāmatvedības iekšējās kontroles nepieciešamība uzņēmumā


Referāts grāmatvedības kontrolē

 

Jēkabpils, 2004.
Grāmatvedības iekšējās kontroles nepieciešamību uzņēmumā nosaka LR MK noteikumi Nr.585 no 21.10.2003. – “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” kuros grāmatvedības kontrolei ir atvēlēta atsevišķa nodaļa.
Saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem grāmatvedības kontrole ietver metodes un paņēmienus, kurus izman­to, lai kontrolētu uzņēmuma mantas saglabāšanu, saimniecisko darījumu reģis­trēšanu grāmatvedības sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī lai nodrošinātu grāmatvedības sniegtās informā­cijas savlaicīgumu un pareizību. Grāmatvedības kontroles ietvaros pārbauda kalkulācijās, pielikumos un kopsavilkumos ietvertos aprēķinus un kontējumus, precizē, vai katrs saimnieciskais darījums ir iegrāmatots pareizajā kontā un laikus un vai norādītās summas ir pareizas, vai visi saimnieciskie darījumi, kas attiecas uz pārskata periodu, norādīti šī pārskata perioda grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatos.

Lai nodrošinātu grāmatvedības kontroles efektīvu darbību, uzņēmuma vadītājs grāmatvedības darba organizācijā ievēro, lai:
1. darba pienākumus veic kvalificēti darbinieki;
2. ir sadalīti darba pienākumi, nosakot katra darbinieka konkrēto uzdevumu un viņa atbildības pakāpi;
3. darbinieku pienākumi ir sadalīti tā, lai katra saimnieciskā darījuma norisi kontrolētu vairāki darbinieki;
4. ir sagatavoti kvalitatīvi darba organizācijas dokumenti un ievērots nosacījums, ka visos gadījumos, kad nepieciešams rīkoties citādi, nekā minē­tajos dokumentos norādīts, nepieciešama uzņēmuma vadītāja atļauja;
5. uzskaites funkcija ir atdalīta no pārējām uzņēmuma saimnieciskās darbības funkcijām.

Uzņēmuma vadītājs nodrošina uzņēmuma grāmatvedības kontroles sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu. Uzņēmumā sistemātiski veic grāmat­vedības kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudi. Uzņēmuma vadītājs ir atbil­dīgs par grāmatvedības kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudes veikšanu un grāmatvedības kontroles sistēmas efektivitātes nodrošināšanu. Uzņēmuma vadī­tājs var noteikt, ka saskaņā ar uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu grāmat­vedības kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudi veic uzņēmuma iekšējā audita (revīzijas) dienesta darbinieki (sabiedrības kontrolieri).

Neskatoties uz to ka grāmatvedības kontroles nepieciešamību nosaka Ministru kabineta noteikumi iekšējā kontrole uzņēmumos darbojas ļoti zemā līmenī vai arī nedarbojas nemaz. Īpaši es to gribētu attiecināt uz maziem – kuriem gada pārskatu nepārbauda zvērināts revidents – iekšējā kontrole pilnībā netiek realizēta. Daudz stingrāk, pēc manām domām, iekšējās kontrole tiek realizēta valsts un pašvaldību iestādēs uz kurām attiecas “ Iekšējā audita likums”
“Iekšējā audita likums attiecas uz visām Ministru kabinetam padotajām institūcijām, kas tiek pilnīgi vai daļēji finansētas no valsts budžeta. Šā likuma 11.panta pirmā un otrā daļa attiecas uz pašvaldībām un uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuras saņēmušas Eiropas Komisijas finansēto programmu vai projektu līdzekļus.
Uz citu starptautisko institūciju līdzekļu izlietojuma kontroli šis likums attiecas tad, ja tas izriet no attiecīgo starptautisko līgumu prasībām.” [3]
Lai uzņēmuma vadītājs savā uzņēmumā spētu realizēt iekšējo kontroli tiek izstrādāti un apstiprināti sekojoši dokumenti:
1. Nolikums par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites metodiku;
2. Nolikums par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un norakstīšanu;
            3. Nolikums par inventarizācijas kārtību uzņēmumā;
            4. Arhīva nolikums lietu nomenklatūra (kurā ietilpst dokumentu aprites shēma, kas var būt arī kā atsevišķs organizācijas dokuments);
            5. Darba kārtības noteikumi;
            6. Vienotais organizācijas kontu plāns;
7. Nolikums par iekšējo auditu uzņēmumā.
Iespējams sagatavot arī citus organizācijas dokumentus.

Uzņēmuma iekšējā kontrole galvenokārt ir nepieciešama:
1. Lai uzņēmuma vadītājs būtu pārliecināts par viņam sniegtās informācijas patiesumu, jo par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā atbildīgs tomēr ir tikai vadītājs;
2. Lai uzņēmuma īpašnieki būtu pārliecināti, ka viņiem piederošajā uzņēmumā viss ir kārtībā un viņiem sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
3. Iekšējās kontroles sistēmas esamība uzņēmumā atvieglo uzņēmuma gada pārskata sastādīšanu.

Apskatīsim īsi dokumentus kuros tiek reglamentēta uzņēmuma grāmatvedības iekšējā kontrole:

1. Nolikums par grāmatvedības uzskaiti un metodiku.
Šajā nolikumā tiek aprakstīta tas kā uzņēmumā tiek organizēta grāmatvedības kārtošana. Šī nolikuma būtība ir tāda, lai kompetenta trešā persona izlasot šo nolikumu saprastu grāmatvedības kārtošanas principus konkrētajā uzņēmumā un līdz ar to patstāvīgi spētu veikt grāmatvedības uzskaites dokumentu pārbaudi, kā arī spētu atklāt tajos būtiskas kļūdas.
Šajā nolikumā apraksta:
            1. Kas veic grāmatvedības kārtošanu uzņēmuma (uzņēmumā izveidots grāmatvedības dienests vai uz līguma pamata grāmatvedības uzņēmums), kā arī šo personu pilnvaras attiecībā uz dokumentu parakstīšanu.
            2. Kas kontrolē grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā (piemēram, galvenais grāmatvedis, iekšējā audita daļas vadītājs vai kāda cita trešā personas).
            3. Pēc kādas metodes tiek veikti ieraksti grāmatvedības reģistros (piemēram, pēc divkāršā ieraksta metodes)
            4. Kādā valodā tiek kārtota grāmatvedības uzņēmumā (LR likumdošana nosaka, ka tai jābūt valsts valodai)
            5. Šajā nolikumā nosaka arī, ka grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt savlaicīgai, nozīmīgai, salīdzināmai, saprotamai un patiesai.
            6. Kāds ir grāmatvedības galvenais reģistrs?
            7. Tiek noteikti grāmatvedības kārtošanas veidi, kārtība un metodes
Tiek ietverta arī cita informācija atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai.

2. Nolikums par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un norakstīšanu
Šajā nolikumā uzņēmumā tiek aprakstīta kārtība par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti uzņēmuma grāmatvedībā. Kādos kontos un kādā kārtībā tie tiek uzskaitīti un reģistrēti uzņēmuma grāmatvedības reģistros. Šajā nolikumā nosaka arī pēc kādas metodes un kādā kārtībā ilgtermiņa ieguldījumiem tiek rēķināts nolietojums un kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem ilgtermiņa ieguldījums tiek norakstīts un izslēgts no uzņēmuma grāmatvedības.

3. Nolikums par inventarizācijas kārtību uzņēmumā.
Šajā nolikumā nosaka kādā veidā un kādos termiņos uzņēmumā tiek veikta inventarizācija. Šis nolikums pamatā tiek sastādīts uz LR FM 06.09.1993. norādījumiem Nr.832 “Norādījumi par inventarizācijā”. Šajā nolikumā apraksta kā tiek novērtēti tie vai citi grāmatvedības posteņi, kā šie dati tiek salīdzināti un pārbaudīti ar patiesajiem.
Nosaka pēc kādas metodes un vērtībās tiek novērtēti uzņēmuma aktīvi, piemēram, tiek noteikts, ka krājumi tiek novērtēti pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais ārā), kā arī to ka parādi gan debitoru, gan kreditoru obligāti tiek salīdzināti.

4. Arhīva nolikums lietu nomenklatūra
Arhīva nolikums nosaka grāmatvedības dokumentu glabāšanas pamatnosacījumus. Šajā nolikumā tiek ietverta arī dokumentu aprites shēma (piemērs pielikumā
Izmantotā literatūra

1. Likums par grāmatvedību
2. MK noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
3. Iekšējā audita likums
4. Iekšējā audita rokasgrāmata (Apstiprināta ar ar Finanšu ministrijas 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.1219)

Dokumentu apgrozījuma shēma
Pielikums Nr. 1

Dokumenta izstrādāšana


Dokumenta pārbaude

Dokumenta apstrāde grāmatvedībā
       Nodošana arhīvā

Dokumenta
Eks.
Atbildīgā
Izpildītājs
Izpildīš.
Atbildīgā
Iesniedz.
Pārbaudes
Izpildītājs
Izpildes
Glabaš.
Izpildītājs
Glabāš.

nosaukums
skaits
persona

termiņš
persona
grāmatv.
termiņš

termiņš
vieta

termiņš

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti


1. Pieņemšanas-
1
Direktors
G. grāmatv.
Nod. datums
Rev. kom.
Rev. kom.
5 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
5

  nodošanas akts
mēn. beig.
2. Norakstīšanas
1
Direktors
G. grāmatv.
Nor. datums
Rev. kom.
Rev. kom.
5 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
Pastavīgi

  akts
mēn. beig.
3. Pamatlīdzekļa
1
Direktors
G. grāmatv.
Pastavīgi
G. grāmatv.
G. grāmatv.
5 dienas
G. grāmatv.
Pastāvīgi
Grāmatvedība
G. grāmatv.
Pastavīgi

  uzsk. kartiņa

4. Inventarizācijas
1
G. grāmatv.
G. grāmatv.
Inventariz.
G. grāmatv.
G. grāmatv.
5 dienas
G. grāmatv.
Līdz gada
Grāmatvedība
G. grāmatv.
Pastavīgi

  aktslaiks
pārsk. izp.
5. Amortizācijas
1
G. grāmatv.
G. grāmatv.
līdz 01.02.
G. grāmatv.
G. grāmatv.
10 dienas
G. grāmatv.
Līdz gada
Grāmatvedība
G. grāmatv.
Pastavīgi

  pārskats
pārsk. izp.
6. Amort. pārskats
1
G. grāmatv.
G. grāmatv.
līdz 01.02.
G. grāmatv.
G. grāmatv.
10 dienas
G. grāmatv.
Līdz gada
Grāmatvedība
G. grāmatv.
Pastavīgi

  nodokļiem
pārsk. izp.
Materiālo vērtību iegādes dokumenti


1. PPR
3
Direktors
Direktors
Pastavīgi
Direktors
Direktors
10 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
5


mēn. beig.
2. Iepirk. akts
3
Direktors
Direktors
Iegādes l.
Direktors
Direktors
10 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
5


mēn. beig.
Saimnieciskie  līgumi
1. Aizņēmuma līgumi
2
Direktors
Direktors
Nosl. laiks
Direktors
Direktors
10 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
10


mēn. beig.
2. Nomas un patap.
2
Direktors
Direktors
Nosl. laiks
Direktors
Direktors
10 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
10

   līgumi
mēn. beig.
3. Pārējie līgumi
2
Direktors
Direktors
Nosl. laiks
Direktors
Direktors
10 dienas
G. grāmatv.
15 d. pēc
Grāmatvedība
G. grāmatv.
10


mēn. beig.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru