Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos pakalpojumos

SATURSTABULU SARAKSTSPVN un darījuma summas attainošana KTPR ....................................................................  1.1.
Kontu korespondence kokmateriālu piegādēm starp apliekamām personām...................... 2.1.
Kontu korespondence kokmateriālu pakalpojumiem starp apliekamām personām .............  2.2.
Kontu korespondence atlaides piemērošanai darījumos ar kokmateriāliem........................ 2.3.
Kontu korespondence avansa maksājumiem par kokmateriāliem .......................................  2.4.
Kontu korespondence kokmateriālu importa darījumam ....................................................  2.5.
Kontu korespondence kokmateriālu apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaitē ..........  2.6.
Kontu korespondence kokmateriālu piegādei neapliekamai personai ................................  2.7.
Kokmateriālu reģistros ietveramā informācija ....................................................................  3.1.
ANOTĀCIJATēma: Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos pakalpojumos.
            Mērķis: iepazīties ar pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti darījumos ar kokmateriāliem.
Uzdevumi:
1)      iepazīties ar darījumiem ar kokmateriāliem un to atspoguļošanu grāmatvedībā.
2)      raksturot PVN uzskaiti grāmatvedībā
3)      iepazīties ar kokmateriālu uzskaites reģistriem
4)      raksturot iepriekš minēto darījumu deklarēšanas kārtību VID

Šis darbs ir tapis Latvijai ļoti nozīmīgā laikā – brīdī,  kad Latvija ir tikko uzņemta Eiropas Kopienā. Minētais fakts ir nesis arī ļoti lielas izmaiņas Latvijas likumdošanā, tai skaitā likumā “Par PVN” (turpmāk tekstā – likumā), taču tai pat laikā darījumus ar kokmeriāliem pašreizējā brīdī šīs izmaiņas ir skārušas ļoti minimāli. Rakstot šo darbu esmu centies sekot līdzi visām izmaiņām kas ir veiktas normatīvajos aktos, kuri reglamentē darījumus ar kokmateriāliem un ar kokmateriāliem saistītos pakalpojumus.
Darbā ir aprakstīta PVN piemērošanas specifika, darījumos kas saistīti ar kokmateriāliem: kas likuma izpratnē ir uzskatāmi par kokmateriāliem un kas likumā ir uzskatāms par kokmateriālu pakalpojumiem. Šajā darbā tiek apskatīti arī visi normatīvie akti, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie norādījumi, kas attiecas uz kokmateriālu darījumiem.
Minētajā darbā tiek apskatīta arī specifiskā kokmateriālu PVN uzskaite uzņēmuma grāmatvedībā ar praktiskiem piemēriem – gan grāmatojumi, gan PVN deklarācijas pielikuma aizpildīšana. Darbā ir apskatīta arī kokamteriālu transporta pavadzīmes – rēķina, kā attaisnojuma dokumenta, noformēšana un lietošana darījumos ar kokmateriāliem.

АНОТАЦИЯ


Тема моей курсовой работы – налог добавочной стоимости (далее в тексте – НДС) в сделках с лесоматериалом и с ним связанными услугами.
Эта работа написана в очень значимое для Латвии время – в момент, когда Латвия только что принятя в Европейский союз. Данный факт внесет очень большие изменения в латвийское законодательство, в том числе в законе «О НДС» (далее в тексте – в законе), однако в тоже время  сделки с лесоматериалом в данный момент эти изменения затронули минимально. Когда я писал эту работу, я  старался следить за всеми изменениями, которые произошли в нормативных актах, которые регламентируют сделки с лесоматериалом и с ним связанные услуги.
В этой работе описана методика приминения НДС в сделках, связанных с лесоматериалом, что в понимании закона считается лесоматериалом и что в законе считается услугами, связанными с лесоматериалом. Также в этой работе рассмотрены все нормативные акты, которые связаны с сделками с лесоматериалом.
В моей работе описан специфический бухгалтерский учет НДС с лесоматериала с практичискими примерами – контировка, заполнение приложения к декларации НДС. В этой работе также описаны оформление и использование счета  - фактуры транспортировки лесоматериала как оправдательного документа.


IEVADS


Darījumi ar kokmateriāliem sastāda lielu daļu no Latvijas iekšzemes kokpprodukta un dod lielu ieguldījumu Latvijas ekonomikā, to parāda arī fakts, ka lielākais uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs Jēkabpilī pēdējos gados ir SIA “Ošukalns” kura pamatdarbības veids ir tieši darījumi ar kokmateriāliem. Arī mans ikdienas darbs, sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, ir saistīts ar šāda veida darījumiem
Tieši iepriekš minētie fakti bija par iemeslu kāpēc es izvēlējos tieši šo tēmu savam kursa darbam.
Mērķis: Kursa darba mērķis ir iepazīties un izprast likuma “Par Pievienotās vērtības nodokli” 13.2. pantu (“Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem”) un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. VID izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem. Kā arī iepazīstoties ar iepriekš minēto informāciju prast pielietot to grāmatvedības praksē.

Uzdevumi:
-   Iepazīties ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (spēkā no 1995.gada 1.maija, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 23.04.2004);
-   Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 251 no 12.06.2001 “Kārtība, kādā piemērojams PVN darījumos ar kokmateriāliem;
-    Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 252 no 12.06.2001 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība”;
-   Iepazīties ar PVN uzskaiti, darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos pakalpojumos, uzņēmuma grāmatvedībā.
1. Darījumi ar kokmateriāliem un to atspoguļošana grāmatvedībā


Termins “kokmateriāli” attiecināms uz sekojošiem kokmateriāliem (turpmāk tekstā – kokmateriāli):
1) nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs - vismaz trīs centimetri;
 2) jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem.
Likumā un MK noteikumos noteiktā kārtība par PVN piemērošanu un dokumentu noformēšanu darījumos ar kokmateriāliem attiecināma uz:
1. kokmateriālu piegādēm, kuru darījumu raksturs ir kokmateriālu pirkšana, pārdošana, eksports vai imports;
2. uz šādiem pakalpojumiem:
2.1. ar kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi, to skaitā ciršanas tiesību piešķiršana, augoša koka un apaļkoka uzmērīšana, vērtēšana, nozāģēšana, atzarošana un krautņu veidošana;
2.2. kokmateriālu apstrādes un pārstrādes pakalpojumi, to skaitā zāģēšana, garināšana, mizošana, frēzēšana, ēvelēšana, virpošana, slīpēšana, žāvēšana, līmēšana, lakošana un šķeldošana;
2.3. kokmateriālu marķēšanas, brāķēšanas, šķirošanas, pakošanas, kā arī antiseptēšanas un cita veida ķīmiskās apstrādes pakalpojumi;
2.4. kokmateriālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas un glabāšanas pakalpojumi. [1]

Visos iepriekš minētajos darījumos kā darījumu apliecinošs dokuments ir noformējama stingrās uzskaites kokmateriālu transporta pavadzīme – rēķins (turpmāk – KTPR) (pielikums Nr. 1 – “Kokmateriālu transporta pavadzīme – rēķins (paraugs)”).
Gadījumos, kad ražotais kokmateriālu produkts neatbilst terminam “kokmateriāli”, piemēram, tiek realizēta šķelda vai kurināmā skaida, darījumam tiek noformēta preču pavadzīme – rēķins un PVN tiek piemērots vispārējā kārtībā.

KTPR var nenoformēt, piegādājot (pārdodot) kokmateriālus mazumtirdzniecībā, ja vienai personai piegādāto kokmateriālu apjoms nepārsniedz vienu kubikmetru un par darījumu tiek izsniegts elektroniskā kases aparāta (EKA) čeks.

KTPR apliecina kokmateriālu izcelsmi un piederību. Tas ir izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā un kā rēķins maksai par piegādātajiem kokmateriāliem vai sniegtajiem kokmateriālu pakalpojumiem.

KTPR norādāmi šādi rekvizīti un informācija:
1. KTPR izrakstīšanas datums;
2. kokmateriālu piegādātāja (nosūtītāja) vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskajai personai – personas kods), ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs, juridiskā adrese (fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese), norēķinu rekvizīti – kredītiestādes nosaukums, kods un norēķinu konts;
3. kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskajai personai – personas kods), ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs, juridiskā adrese (fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese), norēķinu rekvizīti – kredītiestādes nosaukums, kods un norēķinu konts;
4. samaksas noteikumi (maksāšanas kārtība);
5. ciršanas apliecinājuma numurs un datums vai koku ciršanas biļetes numurs un datums;
6. kravas iekraušanas un izkraušanas, kā arī pakalpojuma sniegšanas vietas adrese;
7. kravas pārvadātāja uzņēmuma nosaukums (fiziskajai personai – vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskajai personai – personas kods), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa vadītāja vārds un uzvārds (transportējot pa dzelzceļu – tikai vagona numurs);
8. darījuma raksturs;
9. piegādāto kokmateriālu nosaukums, mērvienība, daudzums, pieņemtais daudzums, cena pēc novērtēšanas, un kopējā vērtība, aprēķinātais PVN (ja piegādātājs ir apliekama persona) un kopējā samaksas summa (cipariem un vārdiem). Kokmateriālus pārvietojot (ja nenotiek kokmateriālu īpašnieka maiņa), norādāms tikai pārvietojamo kokmateriālu nosaukums, daudzums un vērtība. Sniedzot pakalpojumus, norādāms pakalpojuma veids, kokmateriālu nosaukums, mērvienība, daudzums, pakalpojuma cena (vērtība) un kopējā vērtība, aprēķinātais PVN (apliekamai personai) un kopējā samaksas summa (cipariem un vārdiem). Ciršanas tiesību piešķīrējs norāda ciršanas apliecinājuma numuru, datumu, koksnes izcelsmes vietu (saimniecību, mežniecību, kvartālu, nogabalu), koksnes veidu un daudzumu, meža valdītāja, ciršanas tiesību piešķīrēja un saņēmēja identifikācijas datus, darījuma kopējo vērtību, aprēķināto pievienotās vērtības nodokli un kopējo samaksas summu (cipariem un vārdiem);
10. kokmateriālu izsniedzēja vai pakalpojumu sniedzēja vārds, uzvārds un paraksts, datums;
11. kokmateriālu pārvadātāja vārds, uzvārds un paraksts, kravas iekraušanas un izkraušanas laiks un datums;
12. kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds un paraksts, datums;
13. cita darījumu partneriem nepieciešamā papildu informācija.

Un kā jauns rekvizīts, ko gan nenosaka MK noteikumi par KTPR noformēšanu, bet nosaka likums “Par PVN”, lai minētā KTPR varētu kalpot, kā nodokļa rēķins, ja pavadzīmes summa bez PVN pārsniedz 100,- Ls obligāta ir atsauce uz likuma “Par PVN” 13.2. pantu, tas nozīmē ka KTPR ir jāmin, ka PVN likme piemērota saskaņā ar likuma “Par PVN” 13.2. pantu.

KTPR raksta četros eksemplāros un tās eksemplārus sadala šādi:
1. eksemplārs – kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmējam;
2. eksemplārs – kokmateriālu piegādātājam, nosūtītājam vai pakalpojumu sniedzējam;
3. eksemplārs – kokmateriālu pārvadātājam;
4. eksemplārs – kokmateriālu izsniedzējam (nosūtītājam) vai pakalpojumu sniedzējam.
Ja kokmateriāli netiek transportēti vai pārvietoti, trešais pavadzīmes-rēķina eksemplārs paliek pie pavadzīmes-rēķina noformētāja.

KTPR, kas noformētas par kokmateriālu piegādēm (pakalpojumu sniegšanu), juridiskās un fiziskās personas to saņemšanas vai izsniegšanas dienā reģistrē KTPR reģistrācijas žurnālā, norādot šādu informāciju:
1. ieraksta datums un kārtas numurs;
2. pavadzīmes-rēķina izrakstītājs (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds);
3. pavadzīmes-rēķina datums un numurs;
4. darījuma raksturs;
5. pavadzīmē-rēķinā norādītā darījuma vērtība (bez pievienotās vērtī­bas nodokļa);
6. pievienotās vērtības nodokļa summa (ja tāda norādīta pavadzīmē-rēķinā);
7. kopējā samaksas summa;
8. cita informācija.

1.1.tabula
PVN un darījuma summas attainošana KTPR[1]
                                 Saņēmējs
Piegādātājs
Ar PVN apliekama presona
Ar PVN neapliekama persona
PVN pavadzīmē uzrāda, taču apmaksas summā to neiekļauj:
1.) saņēmējs šo PVN summu piegādātājam nemaksā;
2.) piegādātājs PVN summu uzrāda PVN deklarācijas kokmateriālu pielikumā kā aprēķināto PVN.
PVN tiek iekļauts apmaksas summā:
1.) saņēmējs piegādātājam samaksā summu ar PVN;
2.) piegādātājs aprēķina PVN un likumā noteiktā kārtībā iemaksā valsts budžetā
Ar PVN neapliekama persona
PVN neaprēķina un KTPR nenorāda

PVN maksātāji, kuri taksācijas periodā (šajā gadījumā – mēnesī) ir veikuši kaut vienu darījumu saistītu ar kokmateriāliem vai to pakalpojumiem aizpilda un kopā ar mēneša PVN deklarāciju iesniedz PVN deklarācijas pielikumus (pielikums Nr. 2), kurā norāda visas kokmateriālu piegādes un pakalpojumus, kas sniegti (saņemti) darījumos ar kokmateriāliem, kā arī norāda kokmateriālu piegādātāja (saņēmēja) vai pakalpojumu sniedzēja (saņēmēja) nosaukumu un Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā piešķirto numuru, pavadzīmes – rēķina vai muitas deklarācijas numuru un datumu, piegādāto (saņemto) kokmateriālu vai sniegto (saņemto) pakalpojumu vērtību un pievienotās vērtības nodokļa summu.
Kokmateriālu piegāde (arī eksports) un saņemšana (arī imports), kā arī pakalpojumu sniegšana un saņemšana norādāma deklarācijas pielikumā par to taksācijas periodu, kurā:
1. ir nosūtīti (saņemti) kokmateriāli un izrakstīta (saņemta) pavadzīme-rēķins vai noformēta muitas deklarācija, kas apliecina kokmateriālu eksportu vai importu;
2. ir sniegti (saņemti) pakalpojumi un izrakstīta (saņemta) pavadzīme-rēķins.
Saskaņā ar likumu “Par PVN” rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem ir izrakstām septiņu dienu laikā no pakalpojumu sniegšanas brīža.
Plašāk par kokmateriālu darījumu deklarēšanu tiek apskatīts vienā no turpmākajām kursa darba nodaļām.

2. PVN uzskaite grāmatvedībāAr PVN apliekamās personas (turpmāk – apliekamās personas), kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, PVN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību piemēro atkarībā no tā, vai kokmateriālus piegādā (pakalpojumus sniedz) apliekamajai vai ar PVN neapliekamajai personai (turpmāk – neapliekamā persona). Visas apliekamās personas, kas piegādā (arī eksportē) vai saņem (arī importē) kokmateriālus, sniedz vai saņem pakalpojumus PVN aprēķina un maksā valsts budžetā likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 13.2pantā noteiktajā kārtībā:
1. ja kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs (pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs) ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā apliekamās personas, PVN par kokmateriālu piegādi (pakalpojumu sniegšanu) budžetā maksā kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs. Kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs samaksā kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) stingrās uzskaites dokumentā “Kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins” uzrādīto kokmateriālu (pakalpojumu) vērtību, bet pavadzīmē-rēķinā uzrādīto PVN nemaksā.
2. ja apliekamā persona piegādā kokmateriālus (sniedz pakalpojumus) neapliekamajai personai vai piegādā kokmateriālus mazumtirdzniecībā, PVN aprēķina un maksā budžetā kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā.

Kokmateriālu piegādes (pakalpojumu sniegšanas) darījumos ar PVN apliekamā vērtība ir piegādāto kokmateriālu (sniegto pakalpojumu) tirgus vērtība naudas izteiksmē bez PVN.
Darījumos ar kokmateriāliem tiek piemērota PVN likme – 18% (ar atsauci uz likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 13.2. pantu)
Kokmateriālu piegāde (pakalpojuma sniegšana) ir notikusi, ja kokmateriāli ir nosūtīti (pakalpojums sniegts) un izrakstīta pavadzīme-rēķins

Pavadzīme-rēķins ir PVN rēķins par kokmateriālu piegādi vai sniegtajiem pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem, ja kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) ir apliekamā persona, un ir noformēta atbilstoši MK noteikumiem par KTPR noformēšanu un likumam “Par PVN”.

Neskatoties uz to ka darījumos starp apliekamām personām PVN netiek maksāts un grāmatvedības kontos tas aiziet pa konta abām pusēm, līdz ar to tā atlikums paliek nemainīgs, ir nepieciešama kokmateriālu PVN uzskaite.
Apliekamās personas PVN iegrāmatošanai darījumos ar kokmateriāliem grāmatvedībā, parasti, lieto šādus kontus:
1. kontu 2392 – “Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem”;
2. kontu 57210 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem”.
Katra uzņēmuma grāmatvedība pēc saviem ieskatiem grāmatvedības kontu plānā šos kontus var izvēlēties arī atšķirīgus no iepriekšminētajiem.
Turpmākajos grāmatojumu piemēros izmantoti standarta kontu plāna konti.

1. Apliekama persona piegādā kokmateriālus (sniedz pakalpojumus) citai apliekamajai personai.
1. kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs), nosūtot kokmateriālus (sniedzot pakalpojumus) un izrakstot pavadzīmi-rēķinu (nodokļa rēķinu), pavadzīmē-rēķinā norādīto PVN uzrāda:
D 2310 - “Pircēju un pasūtītāju parādi darījumos ar kokmateriāliem”
K 6110 - “Saimnieciskās darbības ieņēmumi darījumos ar kokmateriāliem”
K 57210 - “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem”.
Tā kā kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) no kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmēja saņem samaksu piegādāto kokmateriālu (sniegto pakalpojumu) vērtībā, bet izrakstītajā pavadzīmē-rēķinā (nodokļa rēķinā) norādīto PVN nesaņem, tad kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) samazina debitoru parādu par PVN summu:
D 2392 “Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem”
K 2310 “Pircēju un pasūtītāju parādi darījumos ar kokmateriāliem”.
Tā kā PVN valsts budžetā maksā kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs, tad kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) kontus savstarpēji slēdz:
D 57210 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem”
K 2392 “Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem”.
2. kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs, saņemot kokmateriālus (pakalpojumus) un pavadzīmi-rēķinu, tajā norādīto PVN nemaksājot kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam), atskaita kā priekšnodokli un uzrāda:
D 2130/7110/7170 (u.tml) – attiecīgais izmaksu vai krājumu konts
D 57210 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem”
K 5310 – “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem darījumos ar kokmateriāliem”,
Tā kā kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) samaksā saņemto kokmateriālu (sniegto pakalpojumu) vērtību, bet saņemtajā pavadzīmē-rēķinā norādīto PVN nemaksā, tad kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs samazina kreditoru parādu par PVN summu:
D 5310 – “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem darījumos ar kokmateriāliem”
K 2392 – “Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem”.
Tā kā PVN valsts budžetā maksā kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs, norādot deklarācijas pielikumā kā aprēķināto PVN, tad tas savstarpēji slēdz kontus:
D 2392 – “Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem”
K 57210 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem”.
Ja taksācijas perioda beigās konta 57210 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem” atlikums (saldo) ir kredītā, tad ar ierakstu šī konta debetā atlikumu pārnes uz konta 5721 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” kredītu.
Ja konta 57210 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem” atlikums (saldo) ir debetā, tad ar ierakstu šī konta kredītā atlikumu pārnes uz konta 5721 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” debetu.

1.piemērs
Kokmateriālu piegādātājs “A” (apliekamā persona), nosūta kokmateriālus saņēmējam “B” (apliekamai personai) un izraksta pavadzīmi-rēķinu, kurā uzrādīta piegādāto kokmateriālu vērtība Ls 1000 un PVN Ls 180 (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).
2.1.tabula
Kontu korespondence kokmateriālu piegādēm starp apliekamām personām [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
Uzņēmuma „B” grāmatvedība
1.
Nosūta kokmateriālus un izraksta KTPR:
D 231x – Ls 1180,-
K 61xx – Ls 1000,-
K 57210 – Ls 180,-
Saņem kokmateriālus un KTPR:
D 71xx – Ls 1000,-
D 57210 – Ls 180,-
K 531x – Ls 1180,-
2.
Samazina debitoru parādu par PVN summu un savstarpēju slēdz kontus:
D 2392 – K 231x – Ls 180,-
D 57210 – K 2392 – Ls 180,-
Samazina kreditoru parādu par PVN summu un savstarpēji slēdz kontus:
D 531x – K 2392 – Ls 180,-
D 2392 – K 57210 – Ls 180,-
3.
Tiek saņemta samaksa:
D 262x – K 231x – Ls 1000,-
Tiek apmaksāta pavadzīme:
D 531x – K 262x – Ls 1000,-2.piemērs
Pakalpojumu saņēmējs “B” (apliekamā persona) nodod pārstrādei kokmateriālus pakalpojumu sniedzējam “A” (apliekamai personai).
Pakalpojumu sniedzējs “A”, nododot kokmateriālus pēc pārstrādes, izraksta pavadzīmi-rēķinu, kurā uzrādīta sniegtā pakalpojuma vērtība Ls 1000 un PVN Ls 180 (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).
2.2.tabula
Kontu korespondence kokmateriālu pakalpojumiem starp apliekamām personām [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
Uzņēmuma „B” grāmatvedība
1.
Nosūta kokmateriālus un izraksta KTPR par sniegtajiem pakalpojumiem:
D 231x – Ls 1180,-
K 57210 – Ls 180,-
K 61xx – Ls 1000,-
Saņem pakalpojumus un KTPR:
D 717x – Ls 1000,-
D 57210 – Ls 180,-
K 531x – Ls 1180,-
2.
Samazina parādu par PVN summu un savstarpēji slēdz kontus:
D 2392 – K 231x – Ls 180,-
D 57210 – K 2392 – Ls 180,-
Samazina parādu par PVN summu un savstarpēji slēdz kontus:
D 531x – K 2392 – Ls 180,-
D 2392 – K 57210 – Ls 180,-
3.
Tiek saņemta samaksa par pakalpojumu:
D 262x – K 231x – Ls 1000,-
Tiek apmaksāta pavadzīme:
D 531x – K 262x – Ls 1000,-


2. Atlaides piemērošana darījumos ar kokmateriāliem.
Darījumos ar kokmateriāliem savstarpēji noslēgtajā līgumā var būt paredzēts pavadzīmē-rēķinā norādītās summas samaksas samazinājums – atlaide, piemēram, atkarībā no faktiskās samaksas termiņa vai no iegādāto kokmateriālu daudzuma:
1. Ja kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) nav zināms, vai kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs ievēros līgumā paredzētos nosacījumus un izmantos atlaidi, kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) pavadzīme-rēķins jāizraksta par pilnu kokmateriālu (pakalpojumu) vērtību;
2. atlaides, kas piešķirtas kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējam, kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) iegrāmato ieņēmumus samazinošā uzskaites kontā “Piešķirtās atlaides darījumos ar kokmateriāliem”;
3. atlaides, kas nav saistītas ar īpašiem samaksas vai citiem noteikumiem un kurus kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) piešķir, izrakstot pavadzīmi-rēķinu, kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) var negrāmatot ieņēmumus samazinošos kontos, bet par atlaides summu iegrāmatot mazākus ieņēmumus;
4. atlaides, kas saņemtas no kokmateriālu piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja), kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs iegrāmato izdevumus samazinošā kontā “Saņemtās atlaides darījumos ar kokmateriāliem”.

3.piemērs
Kokmateriālu piegādātājs “A” (apliekamā persona), nosūta kokmateriālus saņēmējam “B” (apliekamai personai), izraksta pavadzīmi-rēķinu, kurā uzrādīta piegādāto kokmateriālu vērtība Ls 1000 un PVN Ls 180.
Savstarpēji noslēgtajā līgumā kokmateriālu saņēmējam “B” paredzēta cenu atlaide 5%, ja tas kokmateriālu piegādātājam samaksā 10 dienu laikā. Kokmateriālu saņēmējs “B”, ievērojot līguma nosacījums, saņem paredzēto 5% atlaidi Ls 50 (Ls 1000 x 5%).
Kokmateriālu saņēmējs “B” grāmatvedībā lieto krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).
2.3.tabula
Kontu korespondence atlaides piemērošanai darījumos ar kokmateriāliem [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
Uzņēmuma „B” grāmatvedība
1.
Nosūta kokmateriālus un izraksta KTPR:
D 231x – Ls 1180,-
K 57210 – Ls 180,-
K 61xx – Ls 1000,-
Saņem kokmateriālus un KTPR:
D 711x – Ls 1000,-
D 57210 – Ls 180,-
K 531x – Ls 1180,-
2.
Samazina parādu par PVN summu:
D 2392 – K 231x – Ls 180,-
Samazina parādu par PVN summu:
D 531x – K 2392 – Ls 180,-
3.
Saņem samaksu par kokmateriāliem izpildot līguma nosacījumus:
D 262x – Ls 950,-
D 64xx – Ls 50,-
K 231x – Ls 1000,-
Samaksā par kokmateriāliem izpildot līguma nosacījumus:
D 531x – Ls 1000,-
K 713x – Ls 50,-
K 262x – Ls 950,-
4.
Koriģē PVN:
D 57210 – K 2392 – Ls 9,-:
Savstarpēji slēdz kontus
D 57210 – K 2392 – Ls 171,-
Koriģē PVN:
D 2392 – K 57210 –  Ls 9,-:
Savstarpēji slēdz kontus
D 2392 – K 57210 – Ls 171,-:


3. Avansa maksājumi par kokmateriāliem
Tā kā kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējam kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) jāsamaksā tikai saņemto kokmateriālu (pakalpojumu) vērtība, bet pavadzīmē-rēķinā norādītais PVN nav jāmaksā, tad kokmateriālu pircējs (pakalpojumu saņēmējs) avansā samaksā tikai kokmateriālu (pakalpojumu) vērtību.
Kokmateriālu piegāde (pakalpojumu sniegšana) ir notikusi, ja kokmateriāli ir nosūtīti (pakalpojumi sniegti) un izrakstīta pavadzīme-rēķins. Kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) pavadzīmē-rēķinā norāda kokmateriālu (pakalpojumu) vērtību un PVN.
Ja par iepriekš pārskaitīto avansu faktiski netiek piegādāti kokmateriāli (sniegti pakalpojumi), bet piegādātas cita veida preces (sniegti pakalpojumi), tad par minēto avansa summu ir jāizraksta nodokļa rēķins un jāaprēķina PVN likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā vispārējā kārtībā.

4.piemērs
Kokmateriālu saņēmējs “B” (apliekamā persona) pārskaita avansu Ls 3000 kokmateriālu piegādātājam “A” (apliekamai personai).
Kokmateriālu piegādātājs “A” (avansa saņēmējs), nosūtot kokmateriālus saņēmējam “B” (avansa maksātājam), izraksta pavadzīmi-rēķinu, kurā uzrādīta kokmateriālu vērtība Ls 3000 un PVN Ls 540.
Kokmateriālu saņēmējs “B” grāmatvedībā lieto krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).
2.4.tabula
Kontu korespondence avansa maksājumiem par kokmateriāliem [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
(avansa saņēmējs)
Uzņēmuma „B” grāmatvedība
(avansa maksātājs)
1.
Saņem avansa maksājumu:
D 262x – 3000,-
K 521x – 3000,-
Pārskaita avansu:
D 219x – Ls 3000,-
K 262x – Ls 3000,-
2.
Nosūta kokmateriālus un izraksta KTPR:
D 231x – Ls 3540,-
K 57210 – Ls 540,-
K 61xx – Ls 3000,-
Saņem kokmateriālus un KTPR:
D 211x – 3000,-
D 57210 – 540,-
K 531x – 3540,-
3.
Samazina parādu par PVN summu un savstarpēji slēdz kontus:
D 2392 – K 231x – Ls 540,-
D 57210 – K 2392 – Ls 540,-
Samazina parādu par PVN summu un savstarpēji slēdz kontus:
D 531x – K 2392 – Ls 540,-
D 2392 – K 57210 – Ls 540,-
4.
Uzskaita saņemtā avansa izlietojumu:
D 521x – K 231x – Ls 3000,-
Uzskaita avansa izlietojumu:
D 531x – K 219x – Ls 3000,-

4. Kokmateriālu imports
Kokmateriālu piegādātājs importē kokmateriālus saskaņā ar noslēgtu līgumu, par ko tiek noformēta starptautiskā transporta pavadzīme un muitas deklarācija, kurā tiek uzrādīta importēto kokmateriālu muitas vērtība, muitas nodoklis un PVN.

5.piemērs
Kokmateriālu importētājs “A” (apliekamā persona) saskaņā ar noslēgto līgumu importē kokmateriālus. Par importētajiem kokmateriāliem noformēta starptautiskā transporta pavadzīme un muitas deklarācija, kurā uzrādīta importēto kokmateriālu muitas vērtība Ls 1900, muitas nodoklis Ls 100 un PVN Ls 360 (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).

2.5.tabula
Kontu korespondence kokmateriālu importa darījumam [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
1.
Ieved kokmateriālus samaksājot muitas nodokli un PVN:
D 715x – Ls 100,-
D 57210 – Ls 360,-
K 26xx – Ls 460,-
2.
Pārkontē PVN, jo tas jāuzrāda PVN deklarācijā kā atskaitāmais priekšnodoklis:
D 5721 – K 57210 – Ls 360,-

Ja iegādātie kokmateriāli tiek izmantoti gan neapliekamiem, gan apliekamiem darījumiem, ir jānodrošina atsevišķa šādu darījumu uzskaite. Kā priekšnodoklis neatskaitāmā PVN summa par iegādātajiem kokmateriāliem ir iekļaujama to pašizmaksā.

5. Kokmateriālu apliekamie un neapliekamo darījumu uzskaite
Ja iegādātie kokmateriāli (saņemtie pakalpojumi) tiek izmantoti gan apliekamiem, gan neapliekamiem darījumiem, ir jānodrošina atsevišķa apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaite. Kā priekšnodoklis neatskaitāmā PVN summa par iegādātajiem kokmateriāliem (saņemtiem pakalpojumiem) ir iekļaujama kokmateriālu (pakalpojumu) pašizmaksā.

6.piemērs
Kokmateriālu piegādātājs “B” (apliekamā persona) nosūta kokmateriālus saņēmējam “A” (apliekamai personai) un izraksta pavadzīmi-rēķinu, kurā uzrādīta kokmateriālu vērtība Ls 1000 un PVN Ls 180.
Kokmateriālu saņēmējs “A” daļu no iegādātajiem kokmateriāliem, kuru vērtība Ls 400 un PVN Ls 72, izmanto neapliekamiem darījumiem, nodrošinot šo darījumu atsevišķu uzskaiti.
Kokmateriālu saņēmējs “A” grāmatvedībā lieto krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodes (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).
2.6.tabula
Kontu korespondence kokmateriālu apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaitē [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
1.
Saņem kokmateriālus un izraksta KTPR:
D 711x – Ls 1000,-
D 57210 – Ls 180,-
K 531x – Ls 1180,-
2.
Samazina parādu par PVN summu:
D 2392 – K 231x – Ls 180,-
3.
Izmanto kokmateriālus neapliekamiem darījumiem:
D 711x2 – K 711x – Ls 400,-
Aprēķina PVN un iekļauj to pašizmaksā:
D 711x2 – K 57210 – Ls 72,-
3.
Slēdz kontu  57210:
D 2392 – K 57210 – Ls 180,-
57210 kredīta atlikumu pārnes uz kontu 5721:
D 57210 – K 5721 – Ls 72,-
4.
Samaksā par kokmateriāliem:
D 531x – K 262x – Ls 1000,-


6. Kokmateriālu piegāde neapliekamai personai
Ja apliekamā persona piegādā kokmateriālus (sniedz pakalpojumus) neapliekamai personai, kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) pavadzīmē-rēķinā norādītais PVN ir jāiegrāmato konta 57210 – “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli darījumos ar kokmateriāliem” kredītā.
Kokmateriālu piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) par neapliekamai personai pārdotiem kokmateriāliem (sniegtiem pakalpojumiem) maksā budžetā PVN likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā.
Kokmateriālu (pakalpojumu) saņēmējs samaksā kokmateriālu piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) pavadzīmē-rēķinā norādīto kokmateriālu (pakalpojumu) vērtību un PVN.

7.piemērs
Pakalpojumu sniedzējs “A” (apliekamā persona) sniedz kokmateriālu apstrādes pakalpojumus pakalpojumu saņēmējam “C” (neapliekamai personai) un par sniegtajiem pakalpojumiem izraksta pavadzīmi-rēķinu, kurā uzrādīta pakalpojumu vērtība Ls 500 un PVN Ls 90 (skatīt 2.pielikumu – “PVN deklarācijas pielikumi”).
2.7.tabula
Kontu korespondence kokmateriālu piegādei neapliekamai personai [5]
N.p.k.
Uzņēmuma „A” grāmatvedība
1.
Saņem kokmateriālu pakalpojumus un izraksta KTPR:
D 231x – Ls 590,-
K 61xx – Ls 500,-
K 57210 – Ls 90,-
2.
Saņem samaksu par kokmateriāliem:
D 262x – K 231x – Ls 590,-
3.
Slēdz kontu 57210 pārnesot atlikumu uz kontu 5721:
D 57210 – K 5721 – Ls 90,-
4.
Samaksā budžetā aprēķināto PVN:
D 5721 – K 262x – Ls 90,-

7. Kokmateriālu mazumtirdzniecība
12. Ja apliekamā persona piegādā (pārdod) kokmateriālus mazumtirdzniecībā, par darījumu izsniedz kases aparāta čeku un noformē pavadzīmi-rēķinu. Pavadzīmi-rēķinu var nenoformēt, ja vienai personai mazumtirdzniecībā pārdoto kokmateriālu apjoms nepārsniedz 1m3 un par darījumu ir izsniegts kases aparāta čeks.
Kases aparātā ir jāizdala atsevišķs departaments norēķiniem par piegādātajiem (pārdotajiem) kokmateriāliem.

3. Kokmateriālu un ar tiem saistīto pakalpojumu uzskaites reģistri


Kokmateriālu un ar tiem saistītos pakalpojumus ne tikai saņemtos, bet arī sniegtos uzņēmumam ir jāreģistrē. Šo darījumu reģistrācijai uzņēmums var izmantot sekojošus reģistrus “Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistrs”, “Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs”, “Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistrs” un “Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs”.
Darījumos ar kokmateriāliem PVN uzskaites vajadzībām apliekamām personām – gan fiziskām, gan juridiskām – ir jāaizpilda iepriekš minētie reģistri (skatīt pielikumā). Reģistra informācija ir izmantojama, aizpildot PVN deklarācijas pielikumu par kokmateriālu piegādēm un pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem.
Iepriekš minētajos reģistros ir nepieciešams ietvert tabulā 3.1.minēto informāciju.

3.1.tabula
Kokmateriālu reģistros ietveramā informācija [5]
Ailes Nr.
Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistrs
Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs
Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistru
Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistru
1.
Ieraksta kārtas numurs
2
Ieraksta datums
3.
Darījuma partnera – fiziskas personas vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums
4.
darījuma partnera Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā piešķirtais numurs, neapliekamai personai – nodokļu maksātāja kods, fiziskai personai – personas kods
5.
KTPR vai muitas deklarācijas izrakstīšanas datums
6.
KTPR vai muitas deklarācijas numurs
7.
apliekamām personām piegādāto kokmateriālu vērtība bez PVN, izņemot mazumtirdzniecības tīklā piegādāto;
apliekamām personām sniegto pakalpojumu vērtība bez PVN
no apliekamām personām saņemto (iegādāto) kokmateriālu vērtība bez PVN, izņemot mazumtirdzniecības tīklā saņemto (iegādāto)
no apliekamām personām saņemto pakalpojumu vērtība bez PVN
8.
PVN par kokmateriāliem, kas piegādāti apliekamām personām
PVN par pakalpojumiem, kas sniegti apliekamām personām
PVN par kokmateriāliem, kas saņemti (iegādāti) no apliekamām personām
PVN pakalpojumiem, kas saņemti no apliekamām personām
9.
mazumtirdzniecībā piegādāto kokmateriālu vērtība bez PVN
neapliekamām personām sniegto pakalpojumu vērtība bez PVN
mazumtirdzniecībā saņemto (iegādāto) kokmateriālu vērtība bez PVN
no neapliekamām personām saņemto pakalpojumu vērtība
10.
PVN par kokmateriāliem, kas piegādāti mazumtirdzniecībā
PVN par pakalpojumiem, kas sniegti neapliekamām personām
samaksātais PVN par kokmateriāliem, kas saņemti (iegādāti) mazumtirdzniecībā
saņemto pakalpojumu, kas apliekami ar PVN 0% likmi, vērtība
11.
ar PVN neapliekamām personām piegādāto kokmateriālu vērtība bez PVN, izņemot mazumtirdzniecības tīklā piegādāto
pakalpojumu, kas apliekami ar PVN 0% likmi, kopējā vērtība, ieskaitot brīvajās zonās sniegto
no ar PVN neapliekamām personām saņemto (iegādāto) kokmateriālu vērtība, izņemot mazumtirdzniecības tīklā saņemto (iegādāto)
XXX
12.
PVN par kokmateriāliem, kas piegādāti neapliekamām personām
brīvajās zonās sniegto pakalpojumu vērtība
importēto kokmateriālu vērtība bez PVN
XXX
13.
eksportēto kokmateriālu kopējā vērtība, ieskaitot brīvajām zonām piegādāto
XXX
samaksātais PVN par importētajiem kokmateriāliem
XXX

Aizpildot “Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistru” par mazumtirdzniecībā piegādātajiem kokmateriāliem, par kuriem norēķins veikts skaidrā naudā, katras dienas beigās ir jāizdara šāds ieraksts:
1) 5.ailē – “Z” izdrukas datums;
2) 6.ailē – “Z” izdrukas numurs;
3) 9.ailē – “Z” izdrukā uzrādīto mazumtirdzniecībā piegādāto kokmateriālu vērtību bez PVN;
4) 10.ailē – “Z” izdrukā PVN par kokmateriāliem, kas piegādāti mazumtirdzniecībā.
Šajā gadījumā darījuma partnera rekvizīti nav jāuzrāda.


4. Darījumu ar kokmateriāliem un ar tiem saistīto pakalpojumu deklarēšana Valsts Ieņēmumu dienestā


Visām apliekamām personām, kas piegādā (arī eksportē) vai saņem (arī importē) kokmateriālus, kā arī sniedz vai saņem pakalpojumus, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam PVN deklarāciju par taksācijas periodu, jāiesniedz arī deklarācijas pielikums (skatīt 2.pielikumu).Deklarācijas pielikumā jāuzrāda visu piegādāto kokmateriālu (sniegto pakalpojumu) un saņemto kokmateriālu (pakalpojumu) vērtība taksācijas periodā.
Deklarācijas pielikums ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu jāaizpilda:
1) valsts valodā;
2) salasāmi, nav pieļaujams rakstīt ar zīmuli;
3) bez labojumiem.

Aizpildot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikuma pirmo daļu “Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā iekļaujamās PVN summas aprēķins”, jāuzrāda:
1) 1.rindā – taksācijas perioda gads un taksācijas periods (jāapzīmē ar “X”);
2) 2.rindā – apliekamās personas saīsinātais nosaukums;
3) 3.rindā – Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā piešķirtais numurs;
4) 4.rindā – piegādāto kokmateriālu kopējā vērtība bez PVN (4.1. + 4.2. + 4.3.+ 4.4.);
5) 4.1.rindā – apliekamām personām piegādāto kokmateriālu vērtība, izņemot mazumtirdzniecībā piegādāto (“Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 7.ailes kopsumma);
6) 4.2.rindā – mazumtirdzniecībā piegādāto kokmateriālu vērtība (“Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 9.ailes kopsumma);
7) 4.3.rindā – neapliekamām personām piegādāto kokmateriālu vērtība, izņemot mazumtirdzniecībā piegādāto (“Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 11.ailes kopsumma); 4.1., 4.2. un 4.3.rindā jāuzrāda tikai kokmateriālu piegādes iekšzemē.
8) 4.4.rindā – eksportam piegādāto kokmateriālu vērtība, iekļaujot arī brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām piegādāto kokmateriālu vērtību (“Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 13.ailes kopsumma);
9) 4.5.rindā – tikai brīvajām zonām piegādāto kokmateriālu vērtība (“Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 14.ailes kopsumma);
10) 5.rindā – sniegto pakalpojumu kopējā vērtība bez PVN (5.1 + 5.2);
11) 5.1.rindā – apliekamām personām sniegto pakalpojumu vērtība “Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistra” 7.ailes kopsumma);
12) 5.2.rindā – neapliekamām personām sniegto pakalpojumu vērtība “Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistra” 9.ailes kopsumma);
13) 5.3.rindā – pakalpojumu, kas apliekami ar PVN 0% likmi (piemēram, brīvajās zonās, muitas noliktavās) vērtība (“Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistra” 11.ailes kopsumma);
14) 5.4.rindā – tikai brīvajās zonās sniegto pakalpojumu vērtība (“Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistra” 12.ailes kopsumma);
15) 6.rindā – saņemto kokmateriālu kopējā vērtība bez PVN (6.1. + 6.2. + 6.3.+ 6.4.);
16) 6.1.rindā – no apliekamām personām saņemto kokmateriālu vērtība, izņemot mazumtirdzniecībā saņemto (“Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistra” 7.ailes kopsumma);
17) 6.2.rindā – mazumtirdzniecībā saņemto kokmateriālu vērtība (“Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistra” 9.ailes kopsumma);
18) 6.3.rindā – no neapliekamām personām saņemto kokmateriālu vērtība, izņemot mazumtirdzniecībā saņemto (“Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistra” 11.ailes kopsumma);
19) 6.4.rindā – importēto kokmateriālu vērtība (“Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistra” 12.ailes kopsumma);
20) 7.rindā – saņemto pakalpojumu kopējā vērtība bez PVN (7.1. + 7.2.);
21) 7.1.rindā – no ar PVN apliekamām personām saņemto pakalpojumu vērtība (“Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistra” 7.ailes kopsumma);
22) 7.2.rindā – no neapliekamām personām saņemto pakalpojumu vērtība (“Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistra” 9.ailes kopsumma);
23) 7.3.rindā – pakalpojumi, kas apliekami ar PVN 0 % likmi (“Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistra” 10.ailes kopsumma)
24) 8.rindā – neapliekamo darījumu veikšanai izmantoto kokmateriālu vērtība bez PVN;
25) 9.rindā – neapliekamo darījumu veikšanai izmantoto pakalpojumu vērtība;
26) 10.rindā – aprēķinātais PVN kopā (10.1. + 10.2. + 10.3. + 10.4. + 10.5.);
27) 10.1.rindā – aprēķinātais nodoklis par kokmateriāliem, kas saņemti no apliekamām personām (6.1. x 18%);
28) 10.2.rindā – aprēķinātais nodoklis par kokmateriāliem, kas piegādāti, izmantojot mazumtirdzniecības tīklu (4.2. x 18%);
29) 10.3.rindā – aprēķinātais nodoklis par kokmateriāliem, kas piegādāti neapliekamām personām (4.3. x 18%);
30) 10.4.rindā – aprēķinātais nodoklis par pakalpojumiem, kas saņemti no apliekamām personām (7.1. x 18%);
31) 10.5.rinda – aprēķinātais nodoklis par pakalpojumiem, kas sniegti neapliekamām personām (5.2. x 18%);
32) 11.rindā – samaksātais PVN kopā (11.1 + 11.2);
33) 11.1.rindā – samaksātais nodoklis par mazumtirdzniecībā iegādātajiem kokmateriāliem (6.2.rinda x 18% vai (“Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 14.ailes kopsumma);
34) 11.2.rindā – samaksātais nodoklis par importētajiem kokmateriāliem (6.4. x 18% vai “Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistra” 13.ailes kopsumma);
35) 12.rindā – neatskaitāmais priekšnodoklis (8. + 9.) x 18%;
36) 13.rindā – atskaitāmā priekšnodokļa kopsumma, kuru aprēķina šādi: (10.1. + 10.4. + 11. – 12.);
37) 14.rindā – pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā iekļaujamā nodokļa summa, par kuru palielināma vai samazināma budžetā maksājamā nodokļa summa (10. – 13.). Ja 14.rindā aprēķinātā summa ir pozitīva to iekļauj PVN deklarācijas 58.koda ailē, ja negatīva – 68.koda ailē.
Visām apliekamajām personām, kuras taksācijas periodā piegādājušas, saņēmušas, eksportējušas, importējušas kokmateriālus vai sniegušas (saņēmušas) pakalpojumus, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam PVN deklarāciju par taksācijas periodu, jāiesniedz arī Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts (skatīt 2.pielikuma 2.daļu).
Minētajā sarakstā jāuzrāda visas kokmateriālu piegādes un pakalpojumi, kas sniegti (saņemti) darījumos ar kokmateriāliem, kā arī kokmateriālu piegādātāja (saņēmēja) vai pakalpojumu sniedzēja (saņēmēja) nosaukums un Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā piešķirtais numurs, pavadzīmes-rēķina vai muitas deklarācijas numurs un datums, piegādāto (saņemto) kokmateriālu vai sniegto (saņemto) pakalpojumu vērtība un PVN summa.SECINĀJUMIDarījumi ar kokmateriāliem likuma izpratnē ir specifisks gadījums, to mēs redzam arī tajā gadījumā, kad kokmateriālu transporta pavadzīmē – rēķinā aprēķinam darījuma kopsummu, PVN summu un beigās norādot apmaksājamo summu, daudzos gadījumos, kuri tika apskatīti arī šajā darbā, PVN šajā summā iekļauts netiek. Arī nodokli kā tādu šajos gadījumos budžetā nemaksājam. Šajos gadījumos arī PVN budžetā maksāts netiek un attēlojas vienīgi PVN deklarācijas kokmateriālu pielikumos, nevis pašā PVN deklarācijā. Protams, pie nosacījuma, ka darījums notiek starp apliekamām personām un kokmateriāli tiek izmantoti apliekamajiem darījumiem.
PVN ar mērķi maksāt to budžetā tiek aprēķināts un PVN deklarācijā uzrādīts vienīgi ar neapliekamiem darījumiem saistītajos gadījumos, kuri arī tika apskatīti manā darbā.
Kokmateriālu darījumi ir specifiski arī ar to, ka ar PVN apliekamai personai tie visi ir deklarējami VID katru mēnesi kopā ar PVN deklarāciju iesniedzot pilnu kokmateriālu piegādātāju un saņēmēju sarakstu, kas lielākiem uzņēmumiem, tādiem kā SIA „DLLA” vai SIA „Ošukalns” ir pat diezgan apjomīgs.
Iespējams, tieši PVN piemērošanas specifika ir par iemeslu, kāpēc tik daudzi uzņēmumi nodarbojas ar kokmateriālu darījumiem. Uzņēmums veicot apliekamus darījumus (darījumus ar kokmateriāliem un to pakalpojumus) PVN budžetā nemaksā, jo deklarācija tas viņam nav jāaprēķina, bet vispārējā kārtībā saņemto PVN (piemēram, par degvielu, pamatlīdzekļiem, rezerves daļām) uzņēmums var pieprasīt atmaksāt no valsts budžeta vai novirzīt citu nodokļu maksājumiem. Šādā viedā uzņēmums sev spēj atvieglot nodokļu slogu un radīt jaunas darba vietas, tai pat laikā reāli nodokli par šiem darbiniekiem nemaksāt, bet izmantot jau citā veidā samaksāto nodokli.IZMANTOTĀ LITERATŪRA1. Likums “Par pievienotās vērtības nodokli” spēkā no 01.05.1995 (ar grozījumiem kas izsludināti līdz 23.04.2004)
2. LR MK noteikumi Nr.251 “Kārtība, kādā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem” pieņemti 12.06.2001 spēkā no 2001.gada 20.jūnija (ar grozījumiem)
3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 252 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība” pieņemti: 12.06.2001. (ar grozījumiem)
4. VID 14.09.2001. vēstule Nr. 15.2.1-12/16630 “Par normatīvo aktu piemērošanu darījumos ar kokmateriāliem”
5. VID Metodiskie norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti grāmatvedībā darījumiem ar kokmateriāliem un PVN deklarācijas pielikuma aizpildīšanu.
6.  Vietējais Informācijas dienests // http://www.vid.lv
7. LR Valsts ieņēmumu dienests // http://www.vid.gov.lv
8. LR Finanšu ministrija // http://www.fm.gov.lv
9. Virtuālais grāmatvežu klubs // http://www.vgk.lv


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru