Hafmana kods

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Informātikas un programmēšanas katedra
Praktiskais darbs
Datu struktūras
“Hafmana kods”


1.    Saturs

1. Saturs................................................................................................................................................ 2
2. Ievads............................................................................................................................................... 3
3. Biogrāfija.......................................................................................................................................... 3
4. Teorija............................................................................................................................................... 4
5. Realizācija........................................................................................................................................ 5
6. Realizācija uz Pascal......................................................................................................................... 9
7. Secinājumi........................................................................................................................................ 9
8. Bibliogrāfiskais saraksts................................................................................................................... 92.    Ievads

            Hafmana kods (Hafmana alogritms) – optimālas prefiksa kodēšanas adaptējamais mantkārīgs algoritms* (Greedy algorithm) ar minimālo pārpalikumu. Tika izstrādāts 1952. gadā Masačūsetsas tehnoloģiskajā Universitātē. Mūsdienās to ļoti plaši pielieto arhivēšana un kriptogrāfijā.
            Algoritms sastāv no diviem etapiem:
·         Optimāla kodu koka izbūve
·         Attēlojuma kods-simbols izbūve uz koka pamata

3.    Biogrāfija

Algoritma autors - Davīds Hafmans (David Albert Huffman) (9.08.25 - 07.10.99)
Universitātes:
·         Ogajo Universitāte
·         Masačūsetsas Tehnoloģiskais Institūts
Sasniegumi:
·         1952. gadā izveidoja prefiksa kodēšanas algoritmu ar minimālo pārpalikumu – Hafmana kodu.
·         1999. gadā saņēma Ričarda Hemminga medali par ieguldījumu informācijas teorijā.

Dāvids Hafman piedzima 1925. gadā Ogajo, ASV. 18 gadu vecumā viņš guva bakalaura grādu elektrotehnikā Ogajo Universitātē. Vēlāk viņš dienēja armijā kā virsnieks radara atbalstā grupā. Viņu daļas nodarbojas ar Japānas un Ķīnas ūdeņu atbrīvošanu no mīnām pēc II.p.k. Pēc dienesta Dāvids guva maģistra grādu Ogajo Universitātē un vēlāk doktora grādu Masačūsetsas Tehnoloģijas Institūtā. Kaut vai Hafmans ir vairāk pazīstām dēļ savu algoritmu, viņš izdarīja svarīgu ieguldījumu arī citās nozarēs (galvenokārt elektronikā). Viņš ilgu laiku vadīja MTI  datorzinātņu katedru. 1974. gadā, būdams jau slavens profesors viņš atkāpās no amata. 1999. gada oktobrī, 74 gadu vecumā Dāvids Hafmans mira no vēža.
Haffmans guva virkni apbalvojumu:
·         1999 – Ričarda Hemminga medaļu (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE), par ieguldījumu informācijas teorijā.
·         1999-  Louis E. Levy medali (Franklin Institute) par viņa doktora darbu par virknes pārslēguma shēma.
·         1998 – Apbalvojumu  W. Wallace McDowell
·         1998 – Apbalvojumu no IEEE datoru sabiedrības, par tehnoloģiskām inovācijām.

4.    Teorija

·         Aprakstītais algoritms ir prefiksa algoritms – tas nozīme ka katru iekodētu simbolu var interpretēt tikai vienā veida. To var paskaidrot uz piemēra – ja A ir "0110" un B ir "01", tad saņemot  šos simbolus pa bitam mēs nevarēsim pateikt vai tas ir nākamais šī simbola skaitlis, vai arī nākamais simbols. Prefiksa kodēšanā simbolu secība neatkārtojas tādā veidā lai tos varētu interpretēt dažādi. To nodrošina binārais koks.
·         Minētājs algoritms ir mantkārīgais algoritms (angl. Greedy algorithm) tas nozīme ka algoritms meklē lokāli optimālos risinājumus katra etapā, pieņemot, ka arī kopumā risinājums būs optimāls.
·         Adaptējamais algoritms – algoritms kas mēģina sasniegt labākus rezultātus pastāvīgi pielāgojoties ieejas datiem. Šādus algoritmus pielieto saspiešanā bez zudumiem.

5.    Realizācija

1.      Pirmais ko ir jāizdara kodējot failu pēc Hafmana koda ir izlasīt visu failu kopumā un saskaitīt cik reizes atkārtojas katrs simbols (pēc pilnas ASCII tabulas). Ja mēs skaitīsim visus simbolus, tad mums bus vienalga ko arhivēt: teksta failu vai exe.
2.      Pēc tā ir nepieciešams sastādīt tabulu ar katru simbolu, to skaitu un sakārtot to dilstošā secībā. Piemēram:

Sākumā:
Simbols
A
B
C
D
E
F
Skaits
10
20
30
5
25
10


Rezultāts:
Simbols
C
E
B
F
A
D
Skaits
30
25
20
10
10
5

3.      Katru no stabiņiem noformēsim mezglu veidā un saskaitīsim mezglus ar viszemāko sastapšanas frekvenci. Mūsu gadījumā tas būs A un D mezgli. Jauna mezgla sastapšanās frekvence – 15 (10+5). Tas ir kopējais simbolu A un D sastapšanās biežums. (skat. Att. 5‑1).
Text Box:  Att. 5-1
4.      Tagad mēs atkal meklējam mezglus ar vismazāko sastapšanās frekvenci, bet ignorējam A un D mezglus, viņu vietā skatot jauno mezglu. Rezultāta meklētie mezgli ir F un A+D. Atkārtosim iepriekšējo operāciju. (skat. Att. 5-2).
Text Box:  att. 5-2
5.      Atkārtosim to pašu operāciju, kamēr mēs neatradīsim koka sakni, kura summai jābūt vienādai ar visu bloku summu. (skat. Att. 5-3).
Text Box:  att. 5-3
6.      Tagad, kad koks jau ir izveidots mēs varam sākt faila kodēšanu. Vienmēr ir jāsāk no saknes un jākodē lapas pēc kārtas. Piemēram sāksim ar lapu C: ejot no saknes līdz lapai mēs atcerēsimies katru kreiso pagriezienu ka 0 un katru labo kā 1. C gadījumā mums ir divi kreisie pagriezieni, attiecīgi C kods bus vienāds ar "00". Ņemsim lapu A, mums sanāk – kreisi – labi – kreisi – kreisi, tas ir "0100". Tagad sastādīsim tabulu ar visiem simboliem un to vērtībām.
Simbols
Kods
Atmiņas apjoms
C
00
2 bit
A
0100
4 bit
D
0101
4 bit
F
011
3 bit
B
10
2 bit
E
11
2 bit

7.      Katrs simbols, kas agrāk sastāvēja no 8 bitiem, tagad ir krietni mazāks, attiecīgi samazinājās arī faila izmērs.
Simbols
Sast.frekvence
Bitu skaits pēc kodēšanas
Sākotnēji (bit)
Pēc kodēšanas (bit)
Izmēra samazinājums
C
30
2
240
60
180
A
10
4
80
40
40
D
5
4
40
20
20
F
10
3
80
30
50
B
20
2
160
40
120
E
25
2
200
50
150
Kopā:
800
240
560

8.      Sākotnējais faila izmērs 100 byte – 800 bit. Saspiesta faila izmērs – 30 byte – 240 bit. Fails ir saspiests uz 70%. Tas ir ļoti labs rezultāts, bet problēma ir tajā, kā failu vel ir jāatkodē, un priekš tā ir vajadzīgs sākotnējais koks, kuru nāksies glābāt tajā pašā failā, kas neizbēgami palielinās tā izmēru. Mūsu gadījumā katrā mezglā atrodas 4 byte radītāju, tas nozīme ka pilnas tabulas apmērs būs aptuveni 50 byte. Pieliksim pie 30 byte saspiestas informācijas 50 byte tabulas un iegūsim 80 byte un 20% saspiešanu, kas ir pietiekoši labs rezultāts. Ko mēs īstenība izdarījām – pārveidojam ASCII tabulu, lai tas kodi aizņemtu mazāk vietās.

6.    Realizācija uz Pascal

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I-,L+,N-,O-,R+,S+,V+,X-}
{$M 16384,0,655360}
{* Hafmana koda realizacija *}

Program Hafman;
Uses Crt,Dos,Printer;

Type    PCodElement = ^CodElement;
        CodElement = record
                      NewLeft,NewRight,
                      P0, P1 : PCodElement;  
                      LengthBiteChain : byte;
                      BiteChain : word;
                      CounterEnter : word;
                      Key : boolean;
                      Index : byte;
                     end;

        TCodeTable = array [0..255] of PCodElement;

Var     CurPoint,HelpPoint,
        LeftRange,RightRange : PCodElement;
        CodeTable : TCodeTable;
        Root : PCodElement;
        InputF, OutputF, InterF : file;
        TimeUnPakFile : longint;
        AttrUnPakFile : word;
        NumRead, NumWritten: Word;
        InBuf  : array[0..10239] of byte;
        OutBuf : array[0..10239] of byte;
        BiteChain : word;
        CRC,
        CounterBite : byte;
        OutCounter : word;
        InCounter : word;
        OutWord : word;
        St : string;
        LengthOutFile, LengthArcFile : longint;
        Create : boolean;
        NormalWork : boolean;
        ErrorByte : byte;
        DeleteFile : boolean;
procedure ErrorMessage;
{ --- kludas pazinojums --- }
begin
 If ErrorByte <> 0 then
  begin
   Case ErrorByte of
    2 : Writeln('File not found ...');
    3 : Writeln('Path not found ...');
    5 : Writeln('Access denied ...');
    6 : Writeln('Invalid handle ...');
    8 : Writeln('Not enough memory ...');
   10 : Writeln('Invalid environment ...');
.
   11 : Writeln('Invalid format ...');
   18 : Writeln('No more files ...');
   else Writeln('Error #',ErrorByte,' ...');
   end;
   NormalWork:=False;
   ErrorByte:=0;
  end;
end;

procedure ResetFile;
{ --- faila atversana aktivacijai --- }
Var St : string;
begin
  Assign(InputF, ParamStr(3));
  Reset(InputF, 1);
  ErrorByte:=IOResult;
  ErrorMessage;
  If NormalWork then Writeln('Pak file : ',ParamStr(3),'...');
end;

procedure ResetArchiv;
{ --- arhiva izveidosana vai atversana --- }
begin
  St:=ParamStr(2);
  If Pos('.',St)<>0 then Delete(St,Pos('.',St),4);
  St:=St+'.vsg';
  Assign(OutputF, St);
  Reset(OutPutF,1);
  Create:=False;
  If IOResult=2 then
   begin
    Rewrite(OutputF, 1);
    Create:=True;
   end;
  If NormalWork then
   If Create then Writeln('Create archiv : ',St,'...')
    else Writeln('Open archiv : ',St,'...')
end;

procedure SearchNameInArchiv;
{ --- faila meklesana arhiva --- }
begin
 Seek(OutputF,FileSize(OutputF));
 ErrorByte:=IOResult;
 ErrorMessage;
end;

procedure DisposeCodeTable;
{ --- koda tabulas iznicinasana --- }
Var I : byte;
begin
 For I:=0 to 255 do Dispose(CodeTable[I]);
end;

procedure ClosePakFile;
{ --- arhivejama faila aizversana --- }
Var I : byte;
begin
 If DeleteFile then Erase(InputF);
.
 Close(InputF);
end;

procedure CloseArchiv;
{ --- arhiva aizversana --- }
begin
 If FileSize(OutputF)=0 then Erase(OutputF);
 Close(OutputF);
end;

procedure InitCodeTable;
{ --- kodesanas tablicas inicializacija --- }
Var I : byte;
begin
 For I:=0 to 255 do
  begin
    New(CurPoint);
    CodeTable[I]:=CurPoint;
    With CodeTable[I]^ do
     begin
      P0:=Nil;
      P1:=Nil;
      LengthBiteChain:=0;
      BiteChain:=0;
      CounterEnter:=1;
      Key:=True;
      Index:=I;
     end;
  end;
 For I:=0 to 255 do
  begin
   If I>0 then CodeTable[I-1]^.NewRight:=CodeTable[I];
   If I<255 codetable="" ewleft:="CodeTable[I];<o:p" then="">
  end;
 LeftRange:=CodeTable[0];
 RightRange:=CodeTable[255];
 CodeTable[0]^.NewLeft:=Nil;
 CodeTable[255]^.NewRight:=Nil;
end;

procedure SortQueueByte;
{ --- booble atlase --- }
Var Pr1,Pr2 : PCodElement;
begin
 CurPoint:=LeftRange;
 While CurPoint <> RightRange do
  begin
   If CurPoint^.CounterEnter > CurPoint^.NewRight^.CounterEnter then
    begin
     HelpPoint:=CurPoint^.NewRight;
     HelpPoint^.NewLeft:=CurPoint^.NewLeft;
     CurPoint^.NewLeft:=HelpPoint;
     If HelpPoint^.NewRight<>Nil then HelpPoint^.NewRight^.NewLeft:=CurPoint;
     CurPoint^.NewRight:=HelpPoint^.NewRight;
     HelpPoint^.NewRight:=CurPoint;
     If HelpPoint^.NewLeft<>Nil then HelpPoint^.NewLeft^.NewRight:=HelpPoint;
     If CurPoint=LeftRange then LeftRange:=HelpPoint;
     If HelpPoint=RightRange then RightRange:=CurPoint;
     CurPoint:=CurPoint^.NewLeft;
.
     If CurPoint = LeftRange then CurPoint:=CurPoint^.NewRight
      else CurPoint:=CurPoint^.NewLeft;
    end
    else CurPoint:=CurPoint^.NewRight;
  end;
end;

procedure CounterNumberEnter;
{ --- frekvences saskaitisana --- }
Var C : word;
begin
 For C:=0 to NumRead-1 do
  Inc(CodeTable[(InBuf[C])]^.CounterEnter);
end;

function SearchOpenCode : boolean;
{ --- minimalo vertibu meklesana --- }
begin
 CurPoint:=LeftRange;
 HelpPoint:=LeftRange;
 HelpPoint:=HelpPoint^.NewRight;
 While not CurPoint^.Key do
  CurPoint:=CurPoint^.NewRight;
 While (not (HelpPoint=RightRange)) and (not HelpPoint^.Key) do
  begin
   HelpPoint:=HelpPoint^.NewRight;
   If (HelpPoint=CurPoint) and (HelpPoint<>RightRange) then
    HelpPoint:=HelpPoint^.NewRight;
  end;
 If HelpPoint=CurPoint then SearchOpenCode:=False else SearchOpenCode:=True;
end;

procedure CreateTree;
{ --- frekvencu koka izveidosana --- }
begin
 While SearchOpenCode do
  begin
   New(Root);
   With Root^ do
    begin
     P0:=CurPoint;
     P1:=HelpPoint;
     LengthBiteChain:=0;
     BiteChain:=0;
     CounterEnter:=P0^.CounterEnter + P1^.CounterEnter;
     Key:=True;
     P0^.Key:=False;
     P1^.Key:=False;
    end;
   HelpPoint:=LeftRange;
   While (HelpPoint^.CounterEnter < Root^.CounterEnter) and
    (HelpPoint<>Nil) do HelpPoint:=HelpPoint^.NewRight;
   If HelpPoint=Nil then { pielikt beigas }
    begin
     Root^.NewLeft:=RightRange;
     RightRange^.NewRight:=Root;
     Root^.NewRight:=Nil;
     RightRange:=Root;
    end
.
   else
    begin { ielikt pirms HelpPoint }
     Root^.NewLeft:=HelpPoint^.NewLeft;
     HelpPoint^.NewLeft:=Root;
     Root^.NewRight:=HelpPoint;
     If Root^.NewLeft<>Nil then Root^.NewLeft^.NewRight:=Root;
    end;
  end;
end;

procedure ViewTree( P : PCodElement );
{ --- kodesanas virknu pieskirsana lapam --- }
Var Mask,I : word;
begin
 Inc(CounterBite);
 If P^.P0<>Nil then ViewTree( P^.P0 );
 If P^.P1<>Nil then
  begin
   Mask:=(1 SHL (16-CounterBite));
   BiteChain:=BiteChain OR Mask;
   ViewTree( P^.P1 );
   Mask:=(1 SHL (16-CounterBite));
   BiteChain:=BiteChain XOR Mask;
  end;
 If (P^.P0=Nil) and (P^.P1=Nil) then
  begin
   P^.BiteChain:=BiteChain;
   P^.LengthBiteChain:=CounterBite-1;
  end;
 Dec(CounterBite);
end;

procedure CreateCompressCode;
{ --- mainigo anulesana un koka lasisana no augsas --- }
begin
 BiteChain:=0;
 CounterBite:=0;
 Root^.Key:=False;
 ViewTree(Root);
end;

procedure DeleteTree;
{ --- koka dzesana --- }
Var P : PCodElement;
begin
 CurPoint:=LeftRange;
 While CurPoint<>Nil do
  begin
   If (CurPoint^.P0<>Nil) and (CurPoint^.P1<>Nil) then
    begin
     If CurPoint^.NewLeft <> Nil then
      CurPoint^.NewLeft^.NewRight:=CurPoint^.NewRight;
     If CurPoint^.NewRight <> Nil then
      CurPoint^.NewRight^.NewLeft:=CurPoint^.NewLeft;
     If CurPoint=LeftRange then LeftRange:=CurPoint^.NewRight;
     If CurPoint=RightRange then RightRange:=CurPoint^.NewLeft;
     P:=CurPoint;
     CurPoint:=P^.NewRight;
     Dispose(P);
    end
.
   else CurPoint:=CurPoint^.NewRight;
  end;
end;

procedure SaveBufHeader;
{ --- bufera ieraksta arhiva nos --- }
Type
      ByteField = array[0..6] of byte;
Const
      Header : ByteField = ( $56, $53, $31, $00, $00, $00, $00 );
begin
 If Create then
  begin
   Move(Header,OutBuf[0],7);
   OutCounter:=7;
  end
 else
  begin
   Move(Header[3],OutBuf[0],4);
   OutCounter:=4;
  end;
end;

procedure SaveBufFATInfo;
{ --- bufera ieraksta informaciju par failuзапись --- }
Var I : byte;
    St : PathStr;
    R : SearchRec;
begin
 St:=ParamStr(3);
 For I:=0 to Length(St)+1 do
  begin
   OutBuf[OutCounter]:=byte(Ord(St[I]));
   Inc(OutCounter);
  end;
 FindFirst(St,$00,R);
 Dec(OutCounter);
 Move(R.Time,OutBuf[OutCounter],4);
 OutCounter:=OutCounter+4;
 OutBuf[OutCounter]:=R.Attr;
 Move(R.Size,OutBuf[OutCounter+1],4);
 OutCounter:=OutCounter+5;
end;

procedure SaveBufCodeArray;
{ --- saglabat frekfencu sastapsanas masivu failaa --- }
Var I : byte;
begin
 For I:=0 to 255 do
  begin
   OutBuf[OutCounter]:=Hi(CodeTable[I]^.CounterEnter);
   Inc(OutCounter);
   OutBuf[OutCounter]:=Lo(CodeTable[I]^.CounterEnter);
   Inc(OutCounter);
  end;
end;
.
procedure CreateCodeArchiv;
{ --- saspiesanas koda veidosana --- }
begin
 InitCodeTable;      { koda tabulas veidosana }
 CounterNumberEnter; { sastapsanas frekvencu skaitisana }
 SortQueueByte;      { sortesana pec sastapsanas biezuma }
 SaveBufHeader;      { salgabat arhiva nos bufera }
 SaveBufFATInfo;     { saglaba FAT informaciju par failu }
 SaveBufCodeArray;   { saglaba masivu ar sastapsanas frekvenci failaa }
 CreateTree;         { frekvencu koka izveidosana     }
 CreateCompressCode; { saspiesta koda veidosana  }
 DeleteTree;         { frekvena koka dzesana }
end;

procedure PakOneByte;
{ --- saspiesana un parsutisana uz izejas buferu baitu --- }
Var Mask : word;
    Tail : boolean;
begin
 CRC:=CRC XOR InBuf[InCounter];
 Mask:=CodeTable[InBuf[InCounter]]^.BiteChain SHR CounterBite;
 OutWord:=OutWord OR Mask;
 CounterBite:=CounterBite+CodeTable[InBuf[InCounter]]^.LengthBiteChain;
 If CounterBite>15 then Tail:=True else Tail:=False;
 While CounterBite>7 do
  begin
   OutBuf[OutCounter]:=Hi(OutWord);
   Inc(OutCounter);
   If OutCounter=(SizeOf(OutBuf)-4) then
    begin
     BlockWrite(OutputF,OutBuf,OutCounter,NumWritten);
     OutCounter:=0;
    end;
   CounterBite:=CounterBite-8;
   If CounterBite<>0 then OutWord:=OutWord SHL 8 else OutWord:=0;
  end;
 If Tail then
  begin
   Mask:=CodeTable[InBuf[InCounter]]^.BiteChain SHL
   (CodeTable[InBuf[InCounter]]^.LengthBiteChain-CounterBite);
   OutWord:=OutWord OR Mask;
  end;
 Inc(InCounter);
 If (InCounter=(SizeOf(InBuf))) or (InCounter=NumRead) then
  begin
   InCounter:=0;
   BlockRead(InputF,InBuf,SizeOf(InBuf),NumRead);
  end;
end;

procedure PakFile;
{ --- faila saspiesana --- }
begin
 ResetFile;
 SearchNameInArchiv;
 If NormalWork then
  begin
   BlockRead(InputF,InBuf,SizeOf(InBuf),NumRead);
   OutWord:=0;
.
   CounterBite:=0;
   OutCounter:=0;
   InCounter:=0;
   CRC:=0;
   CreateCodeArchiv;
   While (NumRead<>0) do PakOneByte;
   OutBuf[OutCounter]:=Hi(OutWord);
   Inc(OutCounter);
   OutBuf[OutCounter]:=CRC;
   Inc(OutCounter);
   BlockWrite(OutputF,OutBuf,OutCounter,NumWritten);
   DisposeCodeTable;
   ClosePakFile;
  end;
end;

procedure ResetUnPakFiles;
{ --- faila atversana --- }
begin
 InCounter:=7;
 St:='';
 repeat
  St[InCounter-7]:=Chr(InBuf[InCounter]);
  Inc(InCounter);
 until InCounter=InBuf[7]+8;
 Assign(InterF,St);
 Rewrite(InterF,1);
 ErrorByte:=IOResult;
 ErrorMessage;
 If NormalWork then
  begin
   WriteLn('UnPak file : ',St,'...');
   Move(InBuf[InCounter],TimeUnPakFile,4);
   InCounter:=InCounter+4;
   AttrUnPakFile:=InBuf[InCounter];
   Inc(InCounter);
   Move(InBuf[InCounter],LengthArcFile,4);
   InCounter:=InCounter+4;
  end;
end;

procedure CloseUnPakFile;
{ --- faila aizversana --- }
begin
 If not NormalWork then Erase(InterF)
  else
   begin
    SetFAttr(InterF,AttrUnPakFile);
    SetFTime(InterF,TimeUnPakFile);
   end;
 Close(InterF);
end;

procedure RestoryCodeTable;
{ --- koda tabulas veidosana pec arhivu faila --- }
Var I : byte;
begin
 InitCodeTable;
 For I:=0 to 255 do
.
  begin
   CodeTable[I]^.CounterEnter:=InBuf[InCounter];
   CodeTable[I]^.CounterEnter:=CodeTable[I]^.CounterEnter SHL 8;
   Inc(InCounter);
   CodeTable[I]^.CounterEnter:=CodeTable[I]^.CounterEnter+InBuf[InCounter];
   Inc(InCounter);
  end;
end;

procedure UnPakByte( P : PCodElement );
{ --- baita atpakosana --- }
Var Mask : word;
begin
 If (P^.P0=Nil) and (P^.P1=Nil) then
  begin
   OutBuf[OutCounter]:=P^.Index;
   Inc(OutCounter);
   Inc(LengthOutFile);
   If OutCounter = (SizeOf(OutBuf)-1) then
    begin
     BlockWrite(InterF,OutBuf,OutCounter,NumWritten);
     OutCounter:=0;
    end;
  end
 else
  begin
   Inc(CounterBite);
   If CounterBite=9 then
    begin
     Inc(InCounter);
     If InCounter = (SizeOf(InBuf)) then
      begin
       InCounter:=0;
       BlockRead(OutputF,InBuf,SizeOf(InBuf),NumRead);
      end;
     CounterBite:=1;
    end;
   Mask:=InBuf[InCounter];
   Mask:=Mask SHL (CounterBite-1);
   Mask:=Mask OR $FF7F; { visu bitu uzst iznemot vecako }
   If Mask=$FFFF then UnPakByte(P^.P1)
    else UnPakByte(P^.P0);
  end;
end;

procedure UnPakFile;
{ --- faila atpakosana --- }
begin
 BlockRead(OutputF,InBuf,SizeOf(InBuf),NumRead);
 ErrorByte:=IOResult;
 ErrorMessage;
 If NormalWork then ResetUnPakFiles;
 If NormalWork then
  begin
   RestoryCodeTable;
   SortQueueByte;
   CreateTree;                   { frekvencu koka veidosana }
   CreateCompressCode;
   CounterBite:=0;
.
   OutCounter:=0;
   LengthOutFile:=0;
   While LengthOutFile
    UnPakByte(Root);
   BlockWrite(InterF,OutBuf,OutCounter,NumWritten);
   DeleteTree;
   DisposeCodeTable;
  end;
 CloseUnPakFile;
end;

{ ------------------------- main text ------------------------- }
begin
 DeleteFile:=False;
 NormalWork:=True;
 ErrorByte:=0;
 WriteLn;
 WriteLn('ArcHaf version 1.0  (c) Copyright VVS Soft Group, 1992.');
 ResetArchiv;
 If NormalWork then
  begin
   St:=ParamStr(1);
   Case St[1] of
    'a','A' : PakFile;
    'm','M' : begin
               DeleteFile:=True;
               PakFile;
              end;
    'e','E' : UnPakFile;
    else ;
   end;
  end;
 CloseArchiv;
end.

7.    Secinājumi

Tagad izskatīsim maksimumu, kuru mēs varam sasniegt ar dažādam kombinācijām no optimāla koka, kas nav simetrisks. Sanāks ka mēs varam dabūt:
Simbolu Skaits
Bitu skaits
4
2
8
3
16
4
32
5
64
6
128
7
2
8
256

            Iznāk 254 optimizēti simbolu kodi. Ir nepieciešami kodi vēl 2 simboliem. Mēs varam paņemt 2 8 bit simbolus, lai pilnība pārklāt ASCII tabulu. Sanāk kā mums ir 256 kombinācijas ar kuram mēs varam kodēt baitu, no tām ir tikai 2 ar 8 bitiem. Ja mēs saskaitīsim bitu skaitu, kas to ļauj, tad dabūsim 1554 bitus vai 195 baitus. Tas nozīmē, kā mēs varam saspiest 256 byte līdz 195 vai arī uz 33%, tas nozīmē, ka ideāla gadījumā Hafmana algoritms ļauj sasniegt 33% saspiešanu, kad tas tiek pielietots baitu līmeni.
            Visi aprēķini tika veikti neprefikses Hafmana kodam, tas ir kodam, kuru nevar identificēt viennozīmīgi. Piemēram kodu A – 01011 un B – 0101. Ja mēs saņemsim šos kodus pa vienam bitam,  tad saņemot bitus 0101 mēs nevārēsim viennozīmīgi pateikt kuru no kodiem mēs saņemam, t.k. Nākamais bits var būt gan turpinājums, gan nākamais kods.
            Ir nepieciešams piebilst, ka visvienkāršākais veids ka uztaisīt prefiksa kodu ir parastais binārais koks. Ja uzmanīgi izpētīt iegūto koku, tad kļūs skaidrs ka kodi tajā ir prefiksie.
            Vēl viena īpašība – Hafmana algoritms pieprasa lasīt ieejas failu divas reizes. Pirmo reizi skaitot simbolus un otro reizi veicot kodēšanu.     
            Kopumā var secināt kā Hafmana pats par sevi labi optimizē kodu, bet neļauj sasniegt pietiekoši lielu saspiešanās pakāpi, bet kopā ar citiem algoritmiem rezultativitāte ievērojami pieaug. Vienā no galvenām Hafmana koda priekšrocībām ir algoritma adaptivitāte, tas nozīme, ka kods vienmēr ir optimāls, strādājot ar jebkuru avotu.

8.    Bibliogrāfiskais saraksts

*    Mantkarīgs algaritms (Greedy algorithm) -  algoritms kas ļāuj atrāst lokāli optimālus risinājumus katrā etapā, pieļaujot, ka arī gala risinājums būs optimāls.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru